Начало > Икономика > Измерения на регионалната икономика в България - Страница 3
Измерения на регионалната икономика в България - Страница 3 ПДФ Печат Е-мейл
Анализи и изследвания - Икономика
Написано от Марин Байчев   
Четвъртък, 07 Април 2011 14:42
Съдържание на статията
Измерения на регионалната икономика в България
Страница 2
Страница 3
Всички страници

 

     Локализирането на новите икономически субекти във вече съществуващата икономическа структура на даден регион е нелесна задача, защото необходимостта да се съобразят всички влияещи фактори и крайният резултат е дълъг процес, който се различава от простото условие да има налична инвестиция. Това е мястото, където теорията и практиката трябва да си взаимодействат най-много, за да е ефективно взетото решение и да не влияе негативно на състоянието на регионалната икономика.

     Локализационният процес в теорията се разглежда като съвкупност от две подсистеми. Едната е обект на локализация, която се занимава с фактори, влияещи на новите компоненти на регионалната икономика, които ще се развиват. Другата е среда на локализация, която се свързва с мястото, където ще се развива дейността и е характерна с всички негови особености, които трябва да бъдат съобразени. В този процес факторите на локализация са свързани с необходимите условия за всеки отрасъл, за да може той да реализира своята производствена мощност на дадена територия. Основно тези фактори се класифицират като териториални и извънтериториални. Първите са неизменно присъстващи на дадената територия – географско положение на територията, като фактор, материални ресурси, трудови ресурси, инфраструктура, транспорт и други. Извънтериториалните фактори не са пряко свързани с територията и се повлияват в зависимост от териториалните фактори. Такива са технически прогрес, специализация, коопериране и комбиниране, културно-битови особености на традициите на населението, опазване на околната среда и други. За да бъдат ефективно съвместени тези фактори е необходимо да се анализират първо поотделно, а след това да се анализира и съвместното им действие.

     Важно място в науката за регионалната икономика заема отрасловата структура. Различните видове отрасли имат отношение към локализацията, защото при тях процесът зависи от нивото на тяхната материалоемкост. В зависимост от нивото на материалоемкост се подбират региони с подходящи териториални фактори. Например, за отрасли с високи нива на материалоемкост по-голямо значение ще има материалната обезпеченост, докато при отрасли с ниска материалоемкост ще има малко значение наличието на материалите. По същия начин трябва да се съобразят и други фактори, които ще съпътстват производствения процес и са необходими за реализацията му.

     Оценката на трудовите ресурси е от особено значение, защото този фактор е динамичен и се повлиява от множество социални процеси. От значение са не само количествените характеристики на населението, но и качествените. Взема се предвид структурата на квалификацията, възрастова, биологична предопределеност, също и традиции, навици и опит в дадения регион. Известен факт е, че в България биологичната предразположеност на населението е свързана с развитието на медицина и биология, а също и на математика и в следствие – информационни технологии. Потвърждение е факта на множеството добри компютърни специалисти, които привлякоха Hewlett-Packard в страната.

     Вземайки под внимание развитието на глобализационните процеси и необходимостта от придвижване на готовата продукция от мястото на нейното създаване до потребителите, все по-голямо значение има и инфраструктурата, която е основа на транспорта. Инфраструктурата има много измерения и те се свързват както със съоръженията за самото производство, така и с пазари за нейното пласиране, складове за пренос или техника за придвижване. В зависимост от тези особености тя се дели на производствена, свързана с условията и процеса на производство и социална инфраструктура, свързана с реализацията на продукта. Наличието на подходяща инфраструктура и намаляването на транспортните разходи са фактори влияещи и на локализацията, и на отрасловата структура.

     Процесите на глобализация на световната икономика поставят все по-голяма тежест на други фактори, които са обосновани и от промяната на производствата –иновативни технологии и продукти с висока добавена стойност и такива с голяма доза интелектуален труд. Такъв фактор е специализацията на производството, което позволява отделните етапи да бъдат разделени и произвеждани на различни места, които са по-подходящи за различните компоненти. Концентрацията пък е процес на съсредоточаване на производствените мощности възможно най-близо до материалните запаси с цел да се достигне производството на един готов продукт на дадена територия, за да се извлече ползата от ефекта на синергията. Кооперирането е процес, имащ за цел да обедини усилията на производства от един отрасъл, които да се подпомагат в дейността си чрез хоризонтални връзки, дори намиращи се в различни региони на дадена територия.

     В условията на европейска и световна интеграция на икономиките от все по-голямо значение като фактор има международното разделение на труда. То има важно значение за разпределението на новите инвестиции към дадена страна. Наличието на предимството на фактора се измерва с резултата на количеството изнесена продукция или друга суровина. Това трябва да ни подсказва, че е от изключителна важност да запазваме трудовия си ресурс, а не да обезпечаваме ЕС с висококвалифицирани кадри. От друга страна, изтичането на кадри е в резултат на диспропорциите между произвежданите специалисти и нуждите на реалната икономика. Ясно се очертава необходимостта от механизъм, който да регулира тази диспропорция, но за да е възможно това е необходимо стратегическото планиране да навлезе в методите на управление на българската икономика.

     Екологичния фактор е свързан с изменението на околната среда и промените на климата, които са следствие от отрасловата структура на регионалната икономика. Този фактор измерва замърсяването на въздуха и водите, намаляването на природния фактор след намесата на човешка дейност, които биха настъпили или са настъпили преди или след локализацията на определена производствена дейност. Той ще има все по-голямо значение в бъдеще за всяка една човешка дейност.

     След като се вземат под внимание всички тези фактори на територията и на самите отрасли се прави икономическа обосновка на различните възможности за локализация на определен отрасъл върху дадена територия. Ролята на икономическата обосновка е в това да се направи съпоставка измежду много варианти, да се отстранят неефективните и да останат ефективните, от които да се избере един ефективен оптимален вариант, който да не създава дисбаланс в регионалната икономика на дадена държава или регион.

     Териториалните и отраслови фактори са важно условие при развитие на регионалната икономика, а днес в България те много често не се дооценяват, къде поради невежество, къде поради липса на интерес, но резултатът е налице и не е много задоволителен. Управлението на територията и икономиката й в бъдеще е свързана с идеята за устойчиво развитие, което има за цел да даде друга насока на световното производство на едно консуматорско общество. България е поставена пред предизвикателството да възприеме тези принципи и да спазва определени правила, за да развива икономиката си природосъобразно и в унисон с европейските и световни тенденции. Това е един шанс да се възползваме от възможността и да тръгнем по друг път на икономическо развитие, по който ще се търсят целесъобразни и стратегически решения, а няма да работим неефективно.

 

            ЛИТЕРАТУРА:

 

1. Василева, Л., Г. Велкова, А. Манолова. Развитие на регионалната икономика в условията на интеграция и глобализация, С., 2009.

2. Панов, Т., М. Панова. Стратегическо управление, С., 2008.

3. Петрова, И. Стратегически маркетингови подходи в публичния сектор, поредица “Стопанско управление”, 2/2005.

  
Автор на статията: Марин Байчев 

Покажи други статии от този автор

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Присъедини се !

Категории статии

S5 Box

RSSFacebook

Анкетьор

Според Вас какво е решението на кризата в Сирия?

Абониране за новини