–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–°—К–±–Њ—В–∞, 26 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2013 19:26

јлександър ¬еличков

     ƒатата 27 €нуари  2013 г. ще остане в истори€та на Ѕългари€ като ден€т, в който е проведен първи€т национален референдум след приемането на  онституци€та от 1991 г. “ова всенародно допитване обаче беше опорочено и обезсмислено далеч преди неговото провеждане. «аслуга за това имат твърде много хора, институции и организации, тъй че би било по-лесно да се каже кой не е участвал в „омаскар€ването”  на една иначе една позитивна иде€ – правенето на политиката да се доближи до хората. ¬ следващите редове н€мам намерение да ви убеждавам в една или друга позици€, „за” или „против”, а просто бих искал да ви накарам да се замислите, да подложите на съмнение своите инстинктивни вътрешни нагласи, или ако използвам една метафора – да погледнете глобуса от всички страни.

 

     «ащо референдумът беше обезсмислен още от самото начало?

     Ќа първо м€сто – темата на референдума.  олко от вас могат открито и убедено да за€в€т, че разбират от енергетика, и по-конкретно от €дрена енергетика? ј колко от вас могат да докажат своите думи с теоретични и практически познани€ в тази сфера? ќчевидно е, че макар строежа на нови €дрени мощности да зас€га ц€лото население на Ѕългари€, едва малцина са наистина компетентни в тази сфера. ƒа гласуваш и вземаш решение по такъв важен въпрос, без да имаш необходимите знани€ и информаци€ обаче не е шега работа, а огромна отговорност за поколени€ напред. ќтговорност, ко€то политиците се опитаха и усп€ха да прехвърл€т на всички нас – цели€т народ. ј всъщност преценката за бъдещето на €дрената енергетика в Ѕългари€ е политически и експертен въпрос. ”правл€ващите политици обаче се страхуват от негативите, които биха понесли по време на изборите от едно категорично решение. ќпозици€та пък гледа да се възползва и извлече политически (а също така и икономически) дивиденти от създалото се положение. ≈кспертите от сво€ страна биват маргинализирани или привлечени да пропагандират нечи€ политическа позици€. ѕо този начин стигаме до сегашната ситуаци€ – политици, опитващи да избегнат поемането на политическата отговорност и експерти, потънали в бездната на популизма и икономическите интереси. ј народът – той е оставен да поеме отговорността по важна тема, от ко€то си н€ма дори елементарна представа. ƒ€до ѕешо и бай »ван си пийват ракийката, бистр€т политиката и футболните мачове, псуват политиците и мизерните си доходи, но едва ли имат и най-малка иде€ какво представл€ва една атомна електроцентрала (ј≈÷), €дрен реактор или „енергиен микс”, например. » така, организирането на референдум не беше погрешно само по себе си, а темата, ко€то беше поставена за решаване от него. “ова е един строго технологичен и базиран на сериозен икономически и политически анализ въпрос, който не може да бъде решен адекватно от гласоподавателите.

     ¬тората гол€ма грешка беше подвеждането на хората, участвали в подписката, инициирала сами€ референдум. ѕо данни на организаторите от Ѕ—ѕ 773 447 български граждани са се подписали под искането за провеждане на референдум по въпроса „ƒа се развива ли атомната енергетика в Ѕългари€ чрез изграждане на €дрена централа на площадка „Ѕелене"?". ¬последствие обаче Ќародното събрание с решение от 24 октомври 2012 г. преформулира питането по следни€ начин: „ƒа се развива ли €дрената енергетика в –епублика Ѕългари€ чрез изграждането на нова €дрена електроцентрала?". “ова изменение е изключително важно по две причини. ѕървата съществена разлика е в степента на конкретизиране – докато в гражданската подписка се постав€ на всенародно обсъждане единствено евентуални€ строеж на ј≈÷ „Ѕелене”, то в променени€ въпрос се търси решение на далеч по-всеобхватни€ проблем за изграждането на ј≈÷ в –епублика Ѕългари€ въобще, т.е. независимо от местоположението на площадката. ¬торото важно следствие от изменението на питането, което е свързано с първото, но което може би е дори по-важно в н€каква степен, е подм€ната на вол€та на подписалите се български граждани в подписката, инициирала референдума. ¬се пак не е едно и също да подлагаш на гласуване конкретен проект като ј≈÷ „Ѕелене” и €дрената енергетика като ц€ло.

     “рето, информационната кампани€ беше напълно изместена от пропагандна такава. ¬ина за това нос€т всички политически субекти, както и медиите. ќфициално раз€снителната кампани€ стартира още на 27 декември 2012 г., но всъщност никой не предостави на гражданите адекватна и качествена информаци€ по темата на референдума. ј как биха могли хората да прецен€т например дали ј≈÷ „Ѕелене” е икономически рентабилна, ако не разполагат с нужните данни? ≈стествено, че не могат! “р€бва да разчитат на интуици€та си и на емоционалните си реакции, предизвикани от противоречивата информаци€, ко€то им се поднас€. Ќ€кой веднага би възразил, че тъкмо защото цената на проекта е не€сна, Ѕългари€ тр€бва да се откаже от него. “ова е същото като да ви се €де шоколад, да имате в себе си н€каква сума пари, но да се откажете да отидете до близки€ магазин, тъй като се опас€вате, че парите ви ще бъдат недостатъчни за покупката му. —пекулирането с финансовите и екологичните аспекти на ј≈÷ „Ѕелене” не е от скоро, но то е подвеждащо спр€мо въпроса, зададен на референдума. ѕреди да се предприеме каквото и да било – продължаване или прекрат€ване на развитието на €дрената енергетика в Ѕългари€ – е необходимо да се направи сериозен и задълбочен анализ от типа cost/benefit analysis при наличието на достатъчна информаци€ по въпроса. ј в крайна сметка дори поръчани€т доклад на HSBC така и не вид€ б€л св€т, тъй като очевидно зас€гаше нечии икономически интереси.

     ћеждувременно съседна “урци€ продължава да строи две атомни електроцентрали по руски проект и с руска технологи€, и то съвсем близо до границата с Ѕългари€. “ова идва да покаже, че €вно има икономическа полза от строежа на ј≈÷, иначе турското правителство едва ли би стартирало цели два атомни проекта, които между впрочем са с абсолютно същите технически параметри като ј≈÷ „Ѕелене”. »з€влени€та, че Ѕългари€ н€ма нужда от откриването на нови енергийни мощности се оборва от действи€та на самото българско правителство, което съвсем скоро взе решение за изграждането на блокове 9 и 10 в “≈÷ „ћарица »зток 2”. Ќоторен е фактът, че топлоелектрическите централи са един от най-големите замърсители на въздуха, но въпреки това нито една природозащитна организаци€ не възрази срещу този проект. ясно е, че икономически интереси сто€т зад вс€ка една инициатива или проект – както зад тези свързани с ј≈÷, така и тези свързани с “≈÷ или възобнов€еми енергийни източници (¬≈»). ¬ъпросът е балансът на тези интереси да не бъде в ущърб на Ѕългари€, както все по-често се получава. ”влечени в проруски или проамерикански тежнени€, немалко от българските политици забрав€т, че са избрани от български€ народ, за да защитават неговите национални интереси. ј те непременно минават през енергийно разнообразие и диверсификаци€ на източниците. ќпасени€та за екологична катастрофа, ко€то евентуално може да бъде предизвикана от ј≈÷ „Ѕелене” не е за пренебрегване, разбира се, но бива силно преувеличавана. Ќо на този въпрос тр€бва да се погледне и по-мащабно. ядрена авари€ в румънската ј≈÷ „„ерна вода” или турската ј≈÷ „јкую” би била не по-малко опасна като последстви€ от авари€ в бъдещата ј≈÷ „Ѕелене”, но Ѕългари€ не може да затвори тези електроцентрали и да ликвидира напълно риска. ј нуждата от електричество прогресивно нараства – това се потвърждава от редица обсто€телства. ѕо данни на ќќЌ населението на планетата ще продължи да нараства, което означава, че енергийните нужди все повече ще нарастват. “ова става на фона на прогнозите на ќѕ≈  за намал€ване на запасите от изчерпаеми енергийни ресурси (нефт, природен газ, въглища и др.) и все по-нарастващи€ жизнен стандарт в глобален мащаб. ѕоследното неизменно води до увеличение на консумаци€та на вода, храна и енерги€. Ќавлизането и разпространението на електромобилите в следващите 10-20 години също ще бъде предизвикателство за енергийната стабилност. –азбира се, не тр€бва да се пренебрегва рол€та на слънчевата и в€търната енерги€, както и на другите ¬≈», но това не тр€бва да става за сметка на ј≈÷, защото развитието на €дрени€ и термо€дрени€ синтез предостав€ възможности за далеч по-гол€мо в количествено отношение, по-евтино в икономически аспект и екологично производство на електроенерги€. ‘акт е, че към €нуари 2013 г. в ≈вропа има 185 €дрени реактора, 58 от които във ‘ранци€.[1] “ака че, ако перифразирам д-р Ћоурънс ѕитър, нека не се правим на слепци, които търс€т черна котка в тъмна ста€.  

     Ќа четвърто м€сто, веро€тността референдумът да доведе до вземане на реално, юридически задължително решение е пренебрежимо малка. “ова се обуслав€ от редица фактори – слабата информационна кампани€, ниското ниво на познани€ и компетентност по темата у гражданите, ниската мотиваци€ за гласуване сред населението, разочарованието от политиката като ц€ло и дори ако искате – лошото зимно време. ј за да бъде валиден референдумът тр€бва да гласуват поне 4 345 450 души, колкото са гласували на последните парламентарни избори, и същевременно повече от половината да са отговорили с "ƒј". —оциологическите проучвани€ обаче показват, че участие в общонародното допитване ще вземат едва 25-30% от имащите право на глас[2], т.е. дори всички те да вземат единодушно решение, то н€ма да има юридическа тежест. ¬ крайна сметка референдумът просто ще послужи на политическите сили да си „изми€т ръцете”, да намер€т оправдание за сво€та политическа неувереност и популистки страх с оглед на предсто€щите парламентарни избори през п€тото на 2013 г.

     —ъщевременно провеждането на първи€ национален референдум се сблъска със сериозна негативна кампани€. „аст от политическите сили призоваха своите симпатизанти въобще да не гласуват.  уриозът е, че подобни призиви се чуха от политици като ћеглена  унева, които парадират с това, че са продемократично и проевропейски настроени. ј подобно поведение определено не може да се окачестви по този начин – в една демократична държава следва да се поощр€ват гражданската активност и участие, особено в преките форми на демокраци€. ƒа се откажеш самосто€телно от предоставеното ти право на глас означава да приемеш безмълвно решението на останалите. Ќезависимо дали референдумът ще произведе юридически значимо решение, това не отмен€ неговата важност. Ќай-малкото защото гласуването е признак за зрелостта и демократичността на едно гражданско общество.

 


[1] ¬ момента във ‘ранци€ в строеж е още един €дрен реактор, а в ≈вропа бро€т им е 17.

[2] ѕо данни на ÷»  общи€т брой гласоподаватели, включени в избирателните списъци за национални€ референдум на 27 €нуари 2013 г., е 6 949 120 души.

 

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: јлександър ¬еличков пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А