–Я–µ—З–∞—В
-
–°—К–±–Њ—В–∞, 23 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2010 16:39

     ƒоговорът от Ћисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г. “ой осигур€ва на ≈— модерни институции и оптимизирани методи на работа, за да се справи действително и ефективно с предизвикателствата в днешни€ св€т. ¬ един бързо промен€щ се св€т европейците очакват ≈— да обърне внимание на въпроси като глобализаци€та, изменението на климата, демографските промени, сигурността и енерги€та.

     ƒнес повече от вс€кога, в един посто€нно промен€щ се глобализиран св€т, ≈вропа е изправена пред нови изпитани€. √лобализирането на икономиката, демографските промени, изменението на климата, снабд€ването с енерги€, както и новите заплахи за сигурността са предизвикателствата, с които тр€бва да се справи ≈вропа от 21-ви век.

     —траните членки вече не са в състо€ние сами да направ€т това поради трансгранични€ характер на тези проблеми. ≈дно колективно усилие в европейски мащаб ще позволи да ги посрещнем и да отговорим на опасени€та на гражданите. ¬ъпреки това ≈вропа тр€бва да се модернизира, за да отговори на тези предизвикателства. “€ тр€бва да разполага с ефикасни и подход€щи средства, приспособени не само към функционирането на наскоро нараснали€ от 15 до 27 държави-членки —ъюз, но също и към бързите промени в света. «атова правилата за съвместен живот в договорите тр€бва да бъдат обновени.

     “ова е целта на договора, подписан на 13 октомври 2007 г. в Ћисабон.  ато взеха под внимание политическите, икономическите и социални промени и стремейки се да отговор€т на желани€та на европейците, държавните и правителствени ръководители се споразум€ха за нови правила относно обхвата и формите на бъдещите действи€ на —ъюза. ƒоговорът от Ћисабон позвол€ва адаптиране на европейските институции и техните методи на работа, засилване на демократичната легитимност на —ъюза и заздрав€ване на устоите на основните ценности.

    ƒоговорът от Ћисабон е плод на преговорите между страните членки на междуправителствена конференци€. ≈вропейската комиси€ и ѕарламентът участваха в работата на междуправителствената конференци€. ƒоговорът бе ратифициран от вс€ка от 27-те държави-членки. ¬с€ка страна членка сама избра начина на ратифициране съгласно конституционните си правила.

     ƒоговорът от Ћисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г. съгласно член 6 от него.