–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 27 –Э–Њ–µ–Љ–≤—А–Є 2012 17:00

јлександър ¬еличков

     ƒве години след началото на т.нар. „јрабска пролет” надеждите на мнозина за позитивна пром€на в —еверна јфрика, и особено в Ѕлизки€ изток, изглеждат попарени. ¬ “унис, ≈гипет и Ћиби€ исл€мистите усп€ха да засил€т своите позиции и дори да се доберат до властта. ¬ —ири€ бушува остра гражданска война, ко€то отдавна придоби трансграничен характер. ќчертава се т€ да бъде продължителна и да има тежки и трайни хуманитарни последици, както за местното население, така и за жителите на съседните държави. —ъщевременно новото обостр€не на конфликта между исл€мистката групировка „’амас” в »вицата √аза и »зраел през ноември 2012 г. засилва притеснени€та относно стабилността в региона. Ѕлизкоизточни€т котел отново е на дневен ред...

     Ѕунтовете в —ири€ срещу режима на президента Ѕашар ал-јсад, започнали през март 2011 г., постепенно прераснаха в широкомащабна гражданска война. ќфициалните сирийски власти не се поколебаха да използват всичките си ресурси, включително военни, за да смажат съпротивата на опозици€та. ƒемонстрантите, първоначално напълно дезорганизирани, постепенно разбраха, че единствени€т начин да се противопостав€т успешно на президентски€ режим, е като действат единно и организирано. “ака всъщност се по€виха —ирийски€т национален съвет (—Ќ—) и —ирийската свободна арми€ (——ј), съответно като политическо и военно крило на опозиционната организаци€. ѕротивниците на Ѕашар ал-јсад предпочетоха да ръковод€т своеобразната антиправителствена операци€ от съседните на —ири€ “урци€ и Ћиван. ѕо-големи€т проблем за опозиционните сили обаче е не дистанци€та, от ко€то започна да се ръководи съпротивата срещу сирийските власти, а липсата на €сно из€вени лидери, които да поемат координаци€та на общите действи€ и отговорността за т€х. Ќаличието на два центъра на опозици€та – —Ќ— и ——ј – които реално не съгласуват действи€та си, съчетано с липсата на естествено формирали се лидери на движението, са основните причини за откровени€ провал на сирийската съпротива, коствал живота на хил€ди цивилни граждани. Ћипсата на международна военна подкрепа за антиправителствените сили, подобна на тази в Ћиби€, също е важен фактор за продължителността на вътрешни€ конфликт. “ова обаче далеч не означава, че в сирийските междуособици липсва външна намеса – опозици€та е €вно подкреп€на от —аудитска јраби€ и  атар, както и от въоръжени исл€мистки групировки. “урци€, макар и далеч по-балансирана, оттегли сво€та подкрепа за сирийски€ президент и € прехвърли върху —Ќ— и ——ј. ≈вропейски€т съюз и —јў също поискаха незабавно оттегл€не на Ѕашар ал-јсад. ћеждувременно сирийски€т президент, подкреп€н от –уси€,  итай и »ран, обаче даде да се разбере, че н€ма намерение да напусне поста си преди провеждането на следващите президентски избори в —ири€, които тр€бва да се състо€т през май 2014 г. “ака картите са раздадени, а геополитически€т покер тепърва предстои да навлезе в най-интересната си част.

     Ќа 11 ноември 2012 г. по време на организираната в  атар среща на сирийската опозици€ беше об€вено сформирането на Ќационална коалици€ на сирийските опозиционни сили (Ќ —ќ—), в ко€то тр€бва да вл€зат 60 делегата. ¬същност Ќ —ќ— представл€ва опит именно да се консолидират усили€та на отделните опозиционни фракции и да се създаде единен ръководен център. «атова неслучайно още по време на събирането в  атар новата формаци€ се об€ви за „легитимни€ представител на сирийски€ народ”, който формира „правителство в изгнание”. —ъщевременно обаче —Ќ— продължава да съществува – само н€колко дни преди създаването на Ќ —ќ—, на 9 ноември, ƒжордж —абра – председател на Ќародната демократична парти€ и единствен христи€нин в ръководството на —Ќ— – беше определен за нови€ лидер на базирани€ в »станбул —Ќ—. ƒжордж —абра, който е бивш комунист, замени на поста јбдел Ѕасет —айда. —Ќ— обаче продължава да бъде доминиран от „ћюсюлманско братство”, което предизвиква сериозни притеснени€ относно бъдещото развитие на —ири€, ако или когато опозици€та завземе властта. ќще на 15 ноември турски€т външен министър јхмет ƒавутоглу об€ви по време на среща на ќрганизаци€та „»сл€мска конференци€” в ƒжибути, че страната му „признава —ирийски€ национален съвет (—Ќ—) за единствен легитимен представител на сирийски€ народ”. ѕодобно развитие на нещата беше логично след трансграничните престрелки по турско-сирийската граница в началото на октомври 2012 г., при които имаше убити и ранени турски граждани. ћакар за този обстрел да б€ха обвинени сирийските власти, малко веро€тно е войските на Ѕашар ал-јсад да са реалните извършители. —ирийски€ президент едва ли би рискувал да си навлече гнева на съседна “урци€, особено в такъв неблагопри€тен за него момент. ћного по-веро€тно е стрелбата да е дело на сили на сирийската опозици€ или на исл€мистки групировки, които биха имали изгода от интернационализирането на конфликта и евентуалното въвличане на “урци€. ¬ъпреки първоначално р€зката реакци€ на турското правителство, не се стигна до стартирането на военна операци€ срещу —ири€. ¬същност военна интервенци€ е неизгодна за всички страни в конфликта, въпреки обвинени€та срещу –уси€ и  итай, че блокират приемането на резолюции от —ъвета за сигурност на ќќЌ срещу режима на сирийски€ президент. –ешение би могло да се търси единствено със средствата на дипломаци€та, чрез обединените усили€ на международната общност. ѕодобно развитие на събити€та обаче изисква пълно прекрат€ване на насилието, както и на вс€какви въоръжени действи€, от всички страни. » ако все пак официалната опозици€ и сирийските власти постигнат прекрат€ване на огън€, то проблем остават въоръжените исл€мистки групировки, действащи активно на територи€та на —ири€, които едва ли биха прекратили бойните действи€.

     ћакар да има наченки за обедин€ване на сирийската опозици€, то в дългосрочен план подобно начинание е обречено на неуспех дотолкова, доколкото „ћюсюлманско братство”, което има доминираща рол€ в момента, ще изтласка или маргинализира останалите фракции. »золирането ще бъде преди всичко на религиозен, но и на етнически принцип. —ериозен е проблема и с легитимността на сирийската опозици€. Ќо не просто международната легитимност, а вътрешната легитимност – тази сред самата сирийска общност.  олкото по-дълго продължава въоръжени€ конфликт в —ири€, толкова по-веро€тно е опозиционните сили да губ€т от сво€та легитимност. “ова обаче не означава, че хората ще започнат да симпатизират на президентски€ режим, а просто ще търс€т сигурност, стабилност и нормализиране на обстановката в страната. ѕо прогнози на ¬ърховни€ комисар за бежанците на ќќЌ (¬ ЅќќЌ) до кра€ на 2012 г. бро€ на сирийските бежанци в съседните страни ще достигне 710 000 души, при 442 256 души към 21 ноември 2012 г. ќчевидно прогнозата е завишена, но това не отмен€ наличието на сериозен хуманитарен проблем. ƒанните на ќќЌ показват, че за период само от два месеца (21 септември – 21 ноември 2012 г.) бро€ на сирийските бежанци се е увеличил двойно. —ъседните на —ири€ държави са засегнати най-сериозно от бежанската вълна. ¬ “урци€ към момента са регистрирани над 120 000 търсещи закрила. ¬ Ћиван и …ордани€ са пристигнали по 130 000 души, а в »рак потърсилите спасение от въоръжени€ конфликт са около 55 000 души. ≈вропейски€ съюз все още остава сравнително слабо засегнат от сирийската бежанска вълна – по данни на ≈вропейската служба за подкрепа в областта на убежището към началото на септември 2012 г. бро€т на потърсилите закрила в държавите-членки е около 5000 души. —ъщевременно бро€т на вътрешно разселените лица (internally displaced persons) по данни на ¬ ЅќќЌ и ÷ентъра за мониторинг на вътрешните разселвани€ към момента е около 2 500 000 души. явно е, че сблъсъкът между правителствените сили и опозици€та в —ири€ предизвиква сериозен хуманитарен проблем, който нито една от двете страни не е в състо€ние да контролира.

     Ћипсата на доминираща страна в сирийски€ конфликт, както и липсата на желание сред международната общност за военна намеса, на практика предначертават един продължителен сблъсък, от който основен потърпевш са обикновените хора. ¬същност военна интервенци€ едва ли би подобрила хуманитарната ситуаци€. ≈динствено би наклонила везните в полза на един от участниците в гражданската война и евентуално би стимулирала по-бързото й  приключване. ѕодобна намеса във вътрешните работи на —ири€ обаче би означавало сериозен международен ангажимент, с който нико€ държава не би се натоварила в момента. ѕрезидентът Ѕарак ќбама вече изтегли през декември 2011 г. американски€ военен контингент от »рак и пое ангажимента това да се случи и в јфганистан през 2014 г. Ќа фона на огромни€ държавен дълг на —јў, сериозните социални проблеми вътре в страната и умората сред американското общество от военните акции, ќбама едва ли би въвл€къл американската арми€ в поредната авантюра зад граница. ≈вропейските държави пък продължават да се измъчват от финансови и икономически проблеми, които парализират външнополитическата им активност извън рамките на ≈—.  ризата с общата европейска валута и държавните задължени€ на √ърци€, »тали€, »спани€, ѕортугали€ и »сланди€ карат европейските лидери все повече да се вглеждат в своите „домашни” проблеми и по-малко да отправ€т погледа си към останалите части на света. ƒействително ≈— отправи критики и наложи редица санкции спр€мо режима на Ѕашар ал-јсад, но това далеч не е достатъчно, за да надделе€т опозиционните сили. ѕоследните са оставени на подкрепата – политическа, финансова и материална, ко€то получават от —аудитска јраби€ и  атар. »менно тези две държави са основни€ източник на средства за закупуване на оръжие от сирийската опозици€. ¬ същото време –уси€ продължава да снабд€ва сирийски€ президент с оръжи€ въз основа на сключени преди години договори за доставка на руска военна техника.  итай и »ран също оказват политическа подкрепа на Ѕашар ал-јсад. “ова обаче се оказва недостатъчно, тъй като въоръжени исл€мистки групировки посто€нно нарушават целостта на сирийската граница, преминавайки от и към Ћиван и “урци€, и вод€т своеобразна партизанска война срещу редовната сирийска арми€. ≈дно от основните опасени€ за бъдещето на —ири€ е свързано с рол€та на радикалните исл€мисти, които в момента подкреп€т усилено опозиционното движение. –ол€та на „ћюсюлманско братство” и различните военизирани фракции на „’избулла” и „јл- айда”, действащи на територи€та на сирийската държава, е без съмнение ключова за успехите на опозици€та. »сл€мистите обаче едва ли участват безвъзмездно, без да очакват нищо в зам€на при евентуална победа на сирийските опозиционни сили. ѕолитическото представителство, подобно на ≈гипет и Ћиби€, е минимумът. ѕревръщането на —ири€ в исл€мска република е веро€тни€ максимум. ѕри всички положени€ обаче арабската република н€ма да остане същата и за съжаление едва ли процесите на демократизаци€ ще надделе€т. ѕовечето анализатори с€каш неглижират факта, че макар —ири€ на Ѕашар ал-јсад да има множество недостатъци и да не се вписва напълно в разбирани€та ни за демократична държава, това е една светска правова държава. ƒали при една евентуална победа на опозици€та, доминирана от „ћюсюлманско братство”, Ўериатът ще замени светското законодателство, само времето ще покаже. ѕромени в тази посока обаче тр€бва да се очакват при всички положени€.

     ≈фекта на сирийската криза се усилва от още едно обсто€телство – поднов€ването на конфликта между »вицата √аза и »зраел. Ќа 14 ноември 2012 г. при прецизно насочен израелски ракетен удар в √аза бе убит лидера на военното крило на „’амас” – „Ѕригадите на »зеддин ал- асам” – јхмед ƒжабари. —лед едноседмичен ракетен обстрел между „’амас” и израелската арми€, с посредничеството на египетски€ президент ћохамед ћорси и египетски€ външен министър ћохамед  амел јмр на 21 ноември беше постигнато споразумение за примирие. «а осемте дни на въоръжени€ сблъсък в »вицата √аза са загинали 160 души (от които 42 деца и 11 жени), а ранените палестинци са над 1200 души. ќт ракетни€ обстрел в »зраел са загинали 5 души, а н€колко десетки са ранени. ѕалестинците са изстрел€ли около 1000 ракети, срещу над 1500 изстрел€ни от »зраел. “ова е равносметката в цифри за седмицата на въоръжени€ конфликт. ѕостигнати€т мир обаче е твърде крехък, показателно за което е ескалаци€та на напрежението още на 23 ноември, когато израелската арми€ застрел€ един палестинец и рани още 19 души. —поред израелските власти тази палестинци опитвали да преминат ограждение€та по границата и да преминат на израелска територи€. —поред други източници те се опитали да закачат на пограничната ограда палестински€ флаг. Ќезависимо от причината, факт е, че мирът е много крехък.  онфликтът в »вицата √аза, независимо дали има пр€ка връзка със събити€та в —ири€, е поредното буре с барут в Ѕлизки€ изток. ”правл€ващата в »вицата √аза исл€мистка групировка „’амас” получава ирански ракетни снар€ди през тунелите под границата с ≈гипет, като по този начин опитва да поддържа н€каква боеспособност. Ќеслучайно използвам думата „н€каква”, тъй като иранските ракети ‘аджр-5 са нискотехнологичен продукт, с ограничена далекобойност (около 70 км.) и видимо от нанесените щети (около 1000 ракети – 5 убити, н€колко десетки души ранени) не представл€ват реална опасност за »зраел. –азбира се тук не тр€бва да се пропуска наличието на т.нар. „∆елезен купол”, израелската ѕ¬ќ-система, но и не тр€бва да се приписват определени качества на притежаваната от »вицата √аза военна техника. ѕроведената от израелската арми€ операци€ „«ащитен стълб” просто потвърди превъзходството на израелската държава.  ато се има предвид степента на милитаризаци€ на глава от населението и технологичните възможности на »зраел, „’амас” не би могъл да бъде действителна заплаха за израелската сигурност. ќще повече, че натискът идва преди всичко от »зраел, който вече de facto е окупирал «ападни€ бр€г на р. …ордан, и очевидно иска да контролира »вицата √аза. —ъщевременно политическата подкрепа, ко€то получиха палестинците от страна на ≈гипет и “урци€ по време на ноемврийската криза не промен€ съществено по-неблагопри€тната позици€, ко€то заемат живеещите в ѕалестинските автономни територии. ћакар “урци€ в последните години да укрепна политически и икономически, превръщайки се в ключов фактор в региона, т€ едва ли би желала да е инициатор или активен участник във военни действи€ в близост до границите й.  атегоричното противопостав€не и осъждане на израелски€ ракетен обстрел срещу »вицата √аза от турски€ премиер –еджеп “айип ≈рдоган по-скоро тр€бва да се приеме като опит за отсто€ване на нарастващата рол€ на страната му в международните дела. ќт друга страна ≈гипет прежив€ и все още прежив€ва сериозни трусове. —рещу египетски€ президент ћохамед ћорси, произлизащ от средите на „ћюсюлманско братство”, продължават организираните протести и обвинени€та, че чрез извършените от него поправки в  онституци€та се опитва да разшири твърде много правомощи€та си и да наложи нов авторитарен режим.        

     ¬ъоръжената борба за територии и т€хното заселване, опитите за асимилаци€ и ц€лостни€т натиск върху палестински€ народ в продължени€ на десетилети€ обаче не носи нищо добро и за гражданите на »зраел. »менно обикновените евреи страдат от ракетните обстрели, бомбените атентати и посто€нното напрежение в очакване на поредната терористична акци€. »зраелските управници тр€бва да осъзна€т, че трайни€т мир и благоденствие за еврейски€ народ минава през териториална, политическа и икономическа независимост на палестинците.  олкото по-спокойни и по-уредени в социално-икономическо отношение стават ѕалестинските автономни територии, толкова по-малко склонни към насилствени действи€ ще бъдат техните жители. ќсвен това »зраел би тр€бвало да бъде далеч по-толерантен спр€мо палестински€ народ, като се има предвид прежив€ното от евреите по време на ’олокоста. —ъщевременно палестинската общност тр€бва да разбере, че политическите средства за постигане на независимост са далеч по-ефективни, както и че насилието н€ма да реши палестински€ въпрос.

     Ѕлизки€ изток отново наподоб€ва котел, нагорещен до червено. √ражданската война в —ири€ преобрази изц€ло страната и н€ма изгледи въоръжени€ конфликт да бъде преустановен в близко бъдеще. ѕоследиците от него също. ќт друга страна израелско-палестински€ конфликт продължава да бъде дълбока рана в региона и за жалост става все по-очевидно нежеланието от двете страни за разумно урегулиране на проблема. »рак продължава да се възстанов€ва с бавни темпове, а етнорелигиозните разделени€ все още са твърде силни. »ран продължава да бъде трън в очите на »зраел, —јў и европейските държави, но военна интервенци€ е невъзможна на този етап. ѕричините за това са много и а€толасите ги зна€т добре. ¬ —еверна јфрика тепърва ще се очакват резултатите от т.нар. „революции”, јфганистан и »рак все още не са в състо€ние да функционират като самосто€телни държави, —ири€ в най-добри€ случай € очаква либийски€ сценарий, ѕалестинските автономни територии и Ћиван изглеждат по-стабилни, но всъщност са раз€ждани от тежки вътрешни проблеми. ќсновните регионални сили –  итай, –уси€ и “урци€ – също не подкреп€т иде€та за започване на нова война – нито срещу —ири€ на президента Ѕашар ал-јсад, нито срещу »ран на върховни€ лидер јли ’аменей. ћеждувременно оръжейни€ бизнес, основно в лицето на компании от —јў, –уси€, ‘ранци€ и ¬еликобритани€, продължава да трупа приходи на гърба на държавите от Ѕлизки€ изток. Ќали все пак н€кой тр€бва да подклажда този вечен геополитически котел.

 

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: јлександър ¬еличков пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А