–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–°—А—П–і–∞, 30 –Э–Њ–µ–Љ–≤—А–Є 2011 17:05

јлександър ¬еличков

†††††»збори 2011»збори `2011 очаквано се оказаха надпревара без необходими€ политически зар€д. ѕолитически в същностни€ смисъл на пон€тието! «а сметка на това обаче конфликтни€т потенциал на изборната конкуренци€ получи сво€та почти пълна реализаци€. Ѕезспорно тези избори б€ха пълен провал във всеки един аспект – законова регламентаци€, организаци€ на сами€ изборен процес, отчитане на резултатите от гласуването, медийна демокраци€ и граждански свободи. “ози провал беше констатиран както от представителите на ограничената наблюдателска миси€ на ќрганизаци€та за сигурност и сътрудничество в ≈вропа (ќ——≈), така и от чуждестранни и местни наблюдатели от неправителствени организации, журналисти и анализатори.

†††† ѕровалът наречен »збори `2011

†††† —поред мнозина специалисти »збори `2011са най-лошо администрираните избори през последните две десетилети€. Ќо проблемите са доста повече и не се ограничават само с организационни слабости. Ќа първо м€сто, предизборната кампани€ беше изключително в€ла – както никога досега. Ћипсваха идеи и практически приложими политически програми. ¬место това публични€т дебат, доколкото го имаше, беше популистки ориентиран. “ова си личеше особено отчетливо в публичните про€ви на кандидатите за президентски€ пост. ѕравомощи€та на президента на –епублика Ѕългари€ са €сно разписани в  онституци€та на страната и те не включват законодателна власт или правомощи€ при провеждането на вътрешната политика.  вотите, с които разполага президента в н€колко върховни съдилища и комисии, далеч не означават възможност за прокарване на конкретни политики. ќграничените правомощи€ на български€ президент се обуслав€т от факта, който €вно мнозина забрав€т, а именно, че –епублика Ѕългари€ е парламентарна република. ѕрезидентът има предимно церемониални функции и като държавен глава символизира единството на наци€та. ¬ този контекст предизборни€т дебат беше изначално сбъркан и насочен в погрешна посока – къде умишлено, къде поради незнание. «атова претенци€та на спечелили€ кандидат, че ще бъде „президент на регионалното развитие” и ще подпомага реализирането на инфраструктурните проекти е нелепа. » докато липсваше същинска надпревара на политически идеи и платформи, постепенно изборни€т процес се превърна в една трагикомеди€.

†††† «а последното допринесе и новоприети€т в началото на 2011 г. »зборен кодекс, който определ€ реда и начина за провеждане на всички видове избори в –епублика Ѕългари€. ¬ последствие кодексът беше промен€н на два пъти, тъй като  онституционни€т съд об€ви за противоконституционни отделени негови разпоредби. »зборни€т кодекс въведе н€кои нови правила, които в значителна степен затрудниха процеса на гласуване. √ласуването се проведе с интегрални бюлетини, като за да бъде бюлетината действителна, вотът тр€бваше да бъде отбел€зан чрез постав€не на знак „’” в квадратчето с поредни€ номер на съответни€ кандидат. ќтбел€зването в бюлетината ставаше задължително със син химикал. ¬сички останали знаци или символи, както и цветове на химикала, правеха бюлетината недействителна. “ези нови изисквани€, съчетани с едновременното провеждане на избори за президент и местни органи на властта, очевидно затрудниха мнозина от гласоподавателите. Ќа практика в областните градове се гласуваше с три отделни бюлетини – за президент и вицепрезидент; за кмет на общината и за общински съветници. ¬ по-малките населени места с население над 350 жители се гласуваше и с четвърта бюлетина – за кмет на селото. ¬ резултат на това по данни на ÷ентралната избирателна комиси€ (÷» ) на първи€ тур на президентските избори през 2011 г. имаше 229†844 недействителни бюлетини (6,4% от всички подадени бюлетини), а на втори€ тур те б€ха 104†837 (3,1% от всички подадени бюлетини). «а сравнение на предишните президентски избори през 2006 г. недействителните бюлетини са: на първи€ тур – 77†374 (2,7% от всички подадени бюлетини), а на втори€ – 57†560 (2,1% от всички подадени бюлетини). ќчевидно е, че недействителните бюлетини през 2011 г. са значително повече. —равнението, което н€кои журналисти и анализатори направиха с парламентарните избори през 2009 г., не е съвсем удачно, поради различни€ характер на двата типа избори. » все пак – тогава недействителните гласове са били 97†387 (2,3% от всички подадени бюлетини). ѕри анализирането на тези данни показателен е процентът недействителни бюлетини спр€мо общи€ брой, а не абсолютната стойност на гласовете.

†††† ќсвен слабостите на »зборни€ кодекс, фактор, който оказа съществено вли€ние върху изборите като ц€ло, е лошото администриране на изборни€ процес. ќчевидно ÷»  не беше подготвила в достатъчна степен ќбщинските избирателни комисии (ќ» ) и —екционните избирателни комисии (—» ). Ћипсата на инструктаж и адекватна организаци€ на изборни€ ден си пролича на много места в страната. —амите членове на ќ»  и —»  не б€ха добре запознати с »зборни€ кодекс и процедурите, които би тр€бвало да следват. ¬ крайна сметка гражданите б€ха принудени да се ориентират сами в създалата се обстановка. —ъщевременно изборни€т ден на много места в страната продължи значително извън рамките, постановени от »зборни€ кодекс. ѕо данни на наблюдатели в н€кои избирателни секции се е гласувало до 22:00 часа, т.е. два часа над допустими€ срок. ќсобено показателна за безпор€дъка, който цареше, беше ситуаци€та в —офи€, където получаването и броенето на бюлетините пресрочи значително законови€ срок, като при това б€ха забел€зани множество нарушени€. „ували с бюлетини б€ха остав€ни без надзор, изостав€ни на улицата или пренас€ни от депутати и представители на политически партии. —толичната ќ»  обаче така и не призна провала си в администрирането на изборни€ ден. »менно този провал даде основание за искане за касиране на изборите, макар и останало без уважение, на редица кандидати за кмет на —офи€. ќспорването на законността на преизбирането на …орданка ‘андъкова обаче беше само част от поредицата искани€ за касиране на изборните резултати вследствие на действи€та и бездействи€та на ќ»  и —»  в страната. ѕровеждането на два избора едновременно – за президент и органи на местното самоуправление – действително утежни задачата пред ÷»  и нейните териториални структури, но не може да бъде извинение за нейни€ откровен провал. Ќапример наличието на прозрачни бюлетини не може да се об€сни с комбинирането на изборите.†††

†††† Ћошото администриране на изборни€ процес от страна на ÷»  беше „компенсирано” от активна покупко-продажба на изборни гласове. “ъргови€та с гласове процъфт€ваше необезпоко€вано и на тези избори, макар »зборни€т кодекс да претендираше, че ще премахне или поне ограничи видимо това €вление. ќчевидно това не стана, а от търгови€та и „удълженото работно време” на н€кои —»  се възползваха повечето политически субекти. —оциално-икономическата криза в страната пък беше допълнителен катализатор на процеса. ≈динствени€т позитивен ефект от приети€ »зборен кодекс е ограничаването на „изборни€ туризъм” – €вление, с което Ѕългари€ стана международно известна. Ћипсата на трансгранична изборна мобилизаци€ обаче беше за сметка на наличието на дълъг „забранителен” списък, в който неправомерно б€ха включени и съответно лишени от право на глас хил€ди граждани. ќсвен това в избирателните списъци отново имаше множество „мъртви души”. “ова не се дължи единствено на законодателни пропуски, но и на несвършена работа и лоша координаци€ между компетентните държавни институции – √лавна дирекци€ „√ражданска регистраци€ и административно обслужване” на ћинистерство на регионалното развитие и благоустройството, от една страна, и ћинистерство на вътрешните работи, от друга. ѕървото министерство ръководено до скоро от кандидата за президент на √≈–Ѕ –осен ѕлевнелиев, а второто – от председател€ на предизборни€ щаб на управл€ващата парти€ ÷ветан ÷ветанов. Ќаистина проблеми с избирателните списъци са съществували и на предишни избори, но това не може да бъде извинение за несвършената работа. явно съчетаването на партийни и държавнически функции се оказва непосилно за българските политици.†††

†††† –едицата пропуски и нарушени€, отбел€зани от присъстващите наблюдатели на —лужбата за демократични институции и човешки права към ќ——≈, както и от датски и немски наблюдатели, дадоха сериозни основани€ за съмнени€ в демократични€ характер на проведените избори. ќще повече, че освен горепосочените нарушени€, специалистите вид€ха и сериозни проблеми с медийната свобода в Ѕългари€. » действително управл€ващата парти€ √≈–Ѕ и нейната кандидат-президентска двойка –осен ѕлевнелиев – ћаргарита ѕопова се радваха на значителен медиен комфорт и наситено медийно присъствие. —ъщото се отнас€, но в по-малка степен, за кандидатите на водещите политически партии. Ќезависимите кандидати, представителите на по-малките политически сили и издигнатите от инициативни комитети получиха значително по-ограничено медийно отраз€ване. Ќачинът на представ€не – изграждане на позитивен или негативен медиен образ – е друг въпрос. ѕо-същественото може би е, че дори ЅЌ“1 като обществена телевизи€ не реализира адекватно сво€та функци€ да представи гледните точки на всички желаещи кандидати, без заплащане. ¬место това платените репортажи и публикации зал€ха медийното пространство, влизайки в разрез с иде€та медиите да бъдат „четвъртата власт” в една държава и† коректив на статуквото. ћедийната свобода в крайна сметка бе заменена с търгови€ с медийно присъствие, а медийната независимост – с финансови зависимости. ќчевидни станаха пропуските и необходимостта от регулаци€ на медийното пространство. ѕоне ако искаме демократични и свободни медии, а не търговски структури, продаващи единствено контролиран медиен продукт. —ериозни притеснени€ се по€виха и около дейността на социологическите агенции, които б€ха обвинени, че действат на принципа на „самосбъдващото се пророчество”. ќчевидно е, че комерсиалните мотиви н€ма как да бъдат елиминирани в услови€та на пазарна икономика и либерална демокраци€, а то не е и необходимо – нужна е само подход€ща регулаци€ и законова регламентаци€. ќсвен това гражданското общество тр€бва да наложи своите морални санкции.†

†††† ¬сички тези недостатъци на изборни€ процес дадоха основание на 71 депутати от Ѕ—ѕ, ƒѕ— и „јтака” да сезират  онституционни€ съд с искане за касиране на резултатите от президентските избори.  онституционни€т съд допусна до разглеждане казуса, което означава, че намира сериозни основани€ за това, независимо от крайното му решение, което тепърва ще узнаем. ќчевидно е, че ц€лостното организиране и провеждане на »збори `2011претърп€ крах. ѕо-важното обаче е тези грешки – умишлени или не – повече да не се повтар€т.


††

†††† ѕобедители и победени

††† †–авносметката показва, че на местните избори кандидатурите на √≈–Ѕ и Ѕ—ѕ или подкрепени от т€х кандидати спечелиха мнозинството от общините. ѕолитическото си присъствие запазва ƒѕ—, а „големите губещи” са десните партии – ƒ—Ѕ и —ƒ—, както и „јтака”. ”правл€ващата парти€ €вно усп€ва да привлече техни€ електорат, запазвайки рол€та си на водеща парти€ в страната.  ато ц€ло √≈–Ѕ печели изборна победа в по-големите общини, привличайки по-гол€мата част от гласоподавателите на възраст 19-49 г. ќт друга страна, Ѕ—ѕ побеждава в по-малките общини, разчитайки основно на електората над 50-годишна възраст. «а много специалисти е изненада, че въпреки социално-икономическата криза, непосто€нната политика на правителството и редицата публични скандали, √≈–Ѕ в общи линии запазва позициите си. “ова може да се об€сни с липсата на алтернатива. ћнозинството от хората не припознаха Ѕ—ѕ като реална алтернатива и/или предпочитан вариант за управлението на местно и централно ниво. “ова също така означава, че има незаета политическа ниша, ко€то очаква да бъде заета – нишата на политическата алтернатива. ќт друга страна, управл€ващата парти€ все още не е изчерпала политически€ си потенциал. ѕроцесът на политическо „изхаб€ване” обаче веро€тно ще се ускори от консолидирането на ц€лата власт в управл€ващата парти€. ¬ резултат на изборите √≈–Ѕ вече притежава всички важни властови центрове – президент, правителство, столичен кмет. — гол€мата власт обаче идват и големите отговорности.

†††† Ќезависимо че правителството не се ползва с пълно мнозинство в парламента, това не означава, че то не може да прокарва успешно политиката си. Ћипсата на парламентарно мнозинство у управл€ващата парти€ дори има двоен положителен ефект. ќт една страна се създава удобната възможност за √≈–Ѕ да оправдава непрокарването на определени законодателни мерки. ќт друга страна се запазва в известна степен възможността Ќародното събрание да осъществ€ва парламентарен контрол и да коригира изпълнителната власт.

†††† ћестните избори в —офи€ утвърдиха убедително на кметското м€сто …орданка ‘андъкова, ко€то усп€ да спечели изборите в столицата още на първи€ тур с 53,31% от подадените гласове. «а не€ са гласували 247†140 души, което съотнесено към резултатите от националното пребро€ване на населението в Ѕългари€ означава, че се ползва с подкрепата на около 1/5 от жителите на —офи€. ‘андъкова регистрира значително по-високо одобрение от листата за общински съветници на √≈–Ѕ, които получават 223†415 гласа (48,47%). Ќезависимо от това обаче, с получените 33 места в 61-членни€т —толичен общински съвет (—ќ—) √≈–Ѕ ще има пълно мнозинство и комфорт за почти безпроблемно провеждане на желаната политика. ¬същност като победител на изборите в —офи€ може да се възприеме и Ѕ—ѕ, ко€то устойчиво засилва своето политическо вли€ние в столицата. ѕарти€та получи малко над 100†000 гласа и е втора политическа сила в —ќ— след √≈–Ѕ със своите 15 места. ѕълен крах в —офи€ претърп€ха „класическите” десни партии – —ƒ— и ƒ—Ѕ.  андидатът на „—ин€та коалици€” ѕрошко ѕрошков получи едва 53†472 гласа (11,53%), а коалици€та спечели само 8 места в общински€ съвет. Ќ€когашната „син€ крепост” всъщност вече отдавна не е такава, но загубата никога не е била толкова съкрушаваща. ¬се пак да не забрав€ме, че най-силните организационни структури и на —ƒ—, и на ƒ—Ѕ, са именно в —офи€.

†††† Ќа местните избори се забел€за и нещо сравнително ново, което се отрази и на „вътрешнополитическата карта” на страната. ћестните бизнес партии, притиснати от централната власт и усещайки сво€та слабост, се преориентираха. √ол€мата част от т€х се прикрепиха към водещите, национално представени партии. —ъщото направиха и доста насто€щи (към момента на изборите) кметове. ƒруги пък р€зко смениха политическата си принадлежност, като кмета на ¬арна  ирил …орданов, който спечели четвърти пореден мандат, този пък с подкрепата на √≈–Ѕ. Ќезависимо от всичко, има сигнали, че партийната система в страната се стабилизира. ћестните бизнес партии губ€т позиции за сметка на национално представените формации. Ќа практика, ако се погледне следизборната карта на Ѕългари€ ще се види, че над 80% от общините са в ръцете на три партии: √≈–Ѕ, Ѕ—ѕ и ƒѕ—. “ук, на национално ниво, поражението на —ƒ—, ƒ—Ѕ и „јтака” е особено €сно изразено.

†††† ѕрезидентските избори от сво€ страна не поднесоха кой знае каква изненада. ≈динственото, което може би не беше очаквано от повечето анализатори е, че разликата между победител€ и загубили€ на втори€ тур ще бъде сравнително малка. Ќа първи€ тур на 23 октомври 2011 г. кандидат-президентската двойка на √≈–Ѕ –осен ѕлевнелиев – ћаргарита ѕопова получи 1†349†380 гласа (40,11%), което не беше достатъчно, за да избегне балотаж. ƒвойката »вайло  алфин – —тефан ƒанаилов (Ѕ—ѕ) получи значително по-малко – 974†300 гласа (28,96%), което създаде впечатлението, че трудно би се доближила на втори€ тур до кандидатите на √≈–Ѕ. ѕовечето специалисти считаха, че гласоподавателите на ћеглена  унева и –умен ’ристов ще се насочат към двойката ѕлевнелиев – ѕопова, а това от сво€ страна не би могло да компенсира дори висока мобилизаци€ на избирателите на ƒѕ— в подкрепа на  алфин – ƒанаилов. »здигнатата от инициативен комитет кандидат-президентска двойка ћеглена  унева – Ћюбомир ’ристов спечели впечатл€ващите 470†808 гласа (14,00%), но това далеч не беше достатъчно, за да бъде реален претендент за балотажа.

†††† ¬тори€т тур на президентските избори, състо€л се на 30 октомври 2011 г., беше спечелен от кандидат-президентската двойка ѕлевнелиев – ѕопова с разлика малко над 5%.  андидатите за президент и вицепрезидент на √≈–Ѕ получиха 1†698†136 гласа (52,58%), а кандидатите на Ѕ—ѕ  алфин – ƒанаилов† - 1†531†193 гласа (47,42%).  акто вече беше посочено, малката разлика на балотажа между кандидатурите на √≈–Ѕ и Ѕ—ѕ беше по-скоро неочаквана с оглед на резултатите от първи€ тур и позиционирането на отпадналите кандидати. ¬ нощта след първи€ тур на 23 октомври ћеглена  унева категорично не пожела да подкрепи ко€то и да е от оставащите в изборната надпревара двойки. ≈динствено ƒѕ— застана зад кандидатурата на »вайло  алфин и —тефан ƒанаилов. ƒумите на јхмед ƒоган обаче се оказаха недостатъчни, за да побед€т кандидатите на Ѕ—ѕ на балотажа. ¬ крайна сметка ƒѕ— не положи дори минимални усили€ в подкрепа на своите думи, т.е. прословутата мобилизаци€ на „лилави€” електорат така и не се случи.

†††† »зборната победа на –осен ѕлевнелиев повдигна един много важен въпрос – ще успее ли нови€т президент да се дистанцира в достатъчна степен от правителствената политика, по такъв начин, че да убеди обществеността в неговата независимост и безпристрастност, като се има предвид, че до скоро той сами€т беше част от кабинета на Ѕойко Ѕорисов. ¬ крайна сметка президентската институци€ би тр€бвало да бъде коректив на правителството и да бъде суверена страна в триъгълника на властта. »наче разделението на властите просто придобива механистичен характер и губи същностни€ си замисъл. ѕървите сигнали – по време на пресконференци€та в следизборната нощ на 30 октомври и последвалите медийни про€ви на –осен ѕлевнелиев – са обезпокоителни. »зползването на заучени реплики и неувереността,излъчвана от вербалното и невербалното поведение на нови€ президент,буд€т съмнени€ доколко той е способен да бъде автор на самосто€телна, независима политика. «ащото да бъдеш експерт и да бъдеш политик – при това държавен глава – не са едно и също нещо. —правка – ћакс ¬ебер. Ќа практика –осен ѕлевнелиев ще има нелеката задача да „излезе от с€нката” на министър-председател€ и да се утвърди като авторитетна политическа фигура.††††††

†††† ѕрезидентските избори през 2011 г. откроиха най-€рко маргинализирането на „син€та иде€”.  оалици€та от партии „—ъюз на десните сили” (—ƒ—, ќбединени «емеделци, ƒѕ, ƒвижение „√ергьовден”, ——ƒ, Ѕƒ— „–адикали”, Ѕƒ‘) и издигнатата от т€х кандидат-президентска двойка –умен ’ристов – ≈мануил …орданов получиха едва 65†761 души (1,95%), което като абсолютна стойност е по-малко от общи€ брой участвали в предварителните избори в рамките на „—ин€та коалици€” (75†500 гласували). —амо за сравнение – екзотичната двойка —ветослав ¬итков – ¬енцислав ћицов, издигната от инициативен комитет, получи цели 54†125 гласа (1,61%). –ъководствата на загубилите партии – Ѕ—ѕ, —ƒ—, ƒ—Ѕ, „јтака” – обаче дори и не пожелаха да приемат поражението, ами вместо това решиха да об€сн€ват сами на себе си как са постигнали невиждан успех. Ћидерът на Ѕ—ѕ —ергей —танишев категорично показа, че н€ма намерение да се оттегл€ от ръководството на парти€та, а изборните резултати биват приети като значим успех. —лед избирането му на 24 ноември за изпълн€ващ длъжността председател на ѕарти€та на европейските социалисти (ѕ≈—) – което е безспорен успех за българската левица – със сигурност обаче доста негови съпартийци се над€ват, че —танишев ще напусне председателското м€сто в Ѕ—ѕ и ще се отдаде изц€ло на нови€ си пост. » ако в Ѕ—ѕ имат частични основани€ да са доволни от изборните резултати, то положението с десните партии е различно. ѕолучените от т€х гласове в национален мащаб показват, че ако парламентарните избори б€ха проведени през октомври, то —ƒ— и ƒ—Ѕ не биха получили представителство в нови€ парламент. ¬место на поемане на лична отговорност обаче станахме свидетели на обратното. Ќа 22 ноември председател€т на —ƒ— ћартин ƒимитров дори получи вот на доверие от Ќационални€ изпълнителен съвет на парти€та, който би тр€бвало да успокои партийните членове и симпатизанти. ¬ътрешнопартийното недоволство обаче тепърва ще се канализира и е възможна по-нататъшна фрагментаци€ на парти€та. ѕолитици като Ќадежда ћихайлова, јлександър …орданов, —тефан »ванов вече се изказаха негативно относно оставането на ƒимитров начело на —ƒ—. Ќа 26 ноември по време на VIII-то Ќационално събрание на ƒ—Ѕ »ван  остов пък беше преизбран с единодушие за председател на парти€та. “ози избор на практика обаче беше чисто формален като се има предвид, че  остов беше единствени€т номиниран за поста и го „спечели” без конкуренци€. “ези политически практики са ни добре известни от близкото минало, когато партийните водачи запазваха постовете си по аналогичен начин. ќстава въпросът къде е политическата отговорност на партийните лидери и партийните ръководства?

†††† ѕолитическа парти€ „јтака” също трудно би вл€зла в един нов парламент, ако изборите б€ха сега. ќтливът на гласоподаватели през последните пет години е очевиден, а личността на ¬олен —идеров отдавна е изчерпала сво€та привлекателност за избирателите-националисти. Ќа първи€ тур от президентските избори през 2006 г. двойката ¬олен —идеров – ѕавел Ўопов получи 597†175 гласа (21,49%), а на балотажа – 649†387 гласа (24,05%). Ќа президентските избори през 2011 г. резултатът й е в пъти по-малък, като на първи€ тур получава 122†466 гласа (3,64%).  ато се имат предвид и скандалите, избухнали около семейството на —идеров през втората половина на месец ноември, негативното бъдеще пред парти€та става още по-веро€тно. –аздел€нето със съпругата му  апка —идерова, конфликтът с доведени€ му син – евродепутата ƒимитър —то€нов и продължаващото разцепление в парламентарната група на парти€та още повече ще катализират процеса на загуба на електорат. ¬место да коригира своето поведение и политика, ¬олен —идеров продължава да търси вътрешни и външни врагове, и да подхранва сво€та парано€. ѕолитическата криза в д€сно (—ƒ—, ƒ—Ѕ, „јтака”) предостави възможност за утвърждаване на д€сноцентристката парти€ √≈–Ѕ в политическото пространство и за репозициониране на Ѕ—ѕ като най-значимата опозиционна парти€ в момента. Ќ€кои анализатори считат, че сме свидетели на формиране на нова двупартийна система в Ѕългари€. » макар да има признаци за подобно нещо, все още е твърде рано да се даде категоричен отговор в каква посока ще се развие партийната система в страната.

†††† ќттук нататък √≈–Ѕ поема една изключително гол€ма отговорност. ¬ ръцете на управл€ващата парти€ е почти ц€лата възможна власт в страната. ќсвен това, тази концентраци€ на властови правомощи€ се реализира в услови€та на световна и национална икономическа криза, което прави предизвикателството още по-гол€мо. ћинистър-председател€т Ѕойко Ѕорисов е в ситуаци€, ко€то може да се опише най-добре чрез перифраза на думите на ¬асил Ћевски – ако спечели, печели за ц€л народ, ако загуби, губи само себе си (разбирай властта). –азбира се, не може и да става дума за сравнение или паралел между личността на јпостола и насто€щи€ български премиер, но тази фраза най-отчетливо отраз€ва бъдещето на Ѕойко Ѕорисов и √≈–Ѕ в политически€ живот на Ѕългари€. јко успее да се справи със социално-икономическите проблеми в страната (или поне убеди мнозинството българи, че прави всичко възможно), при това максимално безболезнено, то шансовете за успешно представ€не на парти€та на парламентарните избори през 2013 г. са значителни. ¬ противен случай притежанието на ц€лата власт у една парти€ ще се обърне срещу самата не€. » всъщност победата на президентските и местните избори през 2011 г. ще бъде просто крачка към бъдещата загуба на властта. †

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: јлександър ¬еличков пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А