–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–°—К–±–Њ—В–∞, 26 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2013 17:20

ћарин Ѕайчев

     ћногократната и периодичната по€ва на проблематика за развитието на €дрената енергетика в Ѕългари€ е показател за нейната значимостт. “емата присъства в дневни€ ред на обществото, но все по-често е представена от политиците под формата на въпрос „ƒа се развива ли €дрена енергетика в Ѕългари€ чрез изграждане на нова €дрена електроцентрала?“.

     ¬ъпросите за развитието на икономика и високите технологии са приоритет във вс€ко едно развито общество, а в услови€та на ширещата се глобализаци€, и на много развиващи се държави. ѕринципът „раздел€й и владей“, който е най-често прилагани€т от българските политици в предизборно време, се пренесе и по въпросите от сектора енергетика, който е основен за развитие на икономиката и високите технологии. ѕолитическите борби и пристрасти€, съществуващи сред народните маси, б€ха отново целенасочено подбудени и противопоставени на партийна основа, като по този начин не се даде възможност на експертни€ подход и на информираността на избирателите.

 

     Ќеобходимостта от развитие на €дрената енергетиката в Ѕългари€ не бива да се постав€ под въпрос, защото т€ е средство за постигане на основната цел на държавното управление, а именно подобр€ването на жизнени€ стандарт на населението и неговата сигурност в национален мащаб.

     –азвитието на €дрената енергетика е тема, при ко€то въпросите тр€бва да са зададени в обратен ред пред обществото, започвайки от какъв е начинът за изграждане на един енергиен проект и какъв ще е приносът за икономиката, а в последствие да се постави въпросът за цената и по какъв начин ще бъдат набавени необходимите средства. ¬ обществени€ дневен ред въпросите са силно политизирани и неправилно зададени, т.е. как би се финансирал един проект и можем ли да си го позволим, а на заден план остава въпросът за полезността и необходимостта му – плюсовете и минусите за икономиката. ќпределено погрешен подход, защото той постав€ в основата средствата за постигането на целта, в този случай финансови€т ресурс, а не самата цел и развитието на модерна икономика.

     Ћипсата на експертно начало и подчинеността на експертната общност на политическата е причината да се прав€т политики, които си постав€т грешни цели, с оправданието за липсата на финансов ресурс. »здигането на финансови€ ресурс на пиедестал от държавнически€ апарат е порочна практика, ко€то води до снижаването стандарта на живот на средната и ниската класа на обществото и не дава възможност на икономиката де се развива. »де€та за стабилна икономика без дефицит е политически прийом, който дава аргумент в ръцете на управл€ващите, чрез който да оправда€т нарастването на преразпределителната рол€ на държавата. ѕоследствие от това е съпостав€нето между развитието на €дрената енергетика с развитието на високоскоростни пътища и детски градини, което само по себе си е опит да се сравни меридиан с паралел. ќт една страна има необходимост и от трите сектора, но от друга да сравн€ваме реазвитието на енергетиката с пътната инфраструктура и общинската социална политика, е лишено от смисъл начинание.

     ≈нергетика е секторът, в който се наблюдава най-малко развитие в сравнение с инфраструктурата и още повече със социалната политка, защото се залага на натрупаната преднина от предходни€ социално-икономически период. »зключение прав€т внедр€ването на н€колко иновативни технологии като енерги€та от възобнов€емите енергийни източници, на които не можем да заложим изц€ло да обезпечават потреблението на страната.

     ќбективните причини, пораждащи необходимостта от развитие на €дрената енергетика, са н€колко и те дават неоспоримо предимство при търсене на отговора на въпроса: „ƒа се развива ли €дрена енергетика в Ѕългари€ чрез изграждане на нова €дрена електроцентрала?“.

ќтговорът е „да“, защото:

 • ќбезпечаването на енерйините ресурси на държавата са основна част от националната сигурност;
 • √еографското разположение на Ѕългари€ и притежаваните природни дадености благопри€тстват развитието на €дрена енергетика;
 • Ѕългарската страна има разрешение от ћеждународната агенци€ по атомна енергетика (ћјј≈) да разкрива атомни електроцентрали (ј≈÷), за да покрива нуждите си от електрическа енерги€ и да € продава на други страни;
 • Ѕългарската страна е получила съгласие за изграждането на ј≈÷ – Ѕелене от съседните страни;
 • —е създава реална възможност за прилагане принципите на устойчиво развитие на българската икономика и замен€нето на енергийни източници като нефтени продукти и твърдо гориво с електоренерги€;
 • ¬ страната съществува банка с кадри и услови€та за обезпечаване на необходими€ човешки ресурс, с който да се развива €дрена енергетика;
 • —е наблюдава посто€нно повишаване на потреблението на електроенерги€ в световен мащаб и респективно нейната цена;
 • ƒава възможност за износ на енерги€ за съседните държави, които н€мат на територи€та си ј≈÷;
 • ўе окаже вли€ние върху намал€ване енергийната зависимост на страната от природен газ, нефт и други суровини, с които българската природа не разполага в достатъчни количества;
 • ≈кологични€т ефект, който би могла да окаже една такава нова мощност ще е положителен:

          - заместване на действащите в момента водни електрически централи (¬≈÷) и топло електрически централи (“≈÷),

          - поевтин€ване на електроенерги€та, чрез пром€на на състава на източниците, формиращи енергийни€ микс на станата,

          - повишаването на енергийната ефективност на българската икономика,

          - намал€ване изсичането на българските гори и ползваното от българските домакинства на твърдо гориво за отопление;

 • —ъществува подготвен проект за нова ј≈÷ в Ѕелене, който е в процес на изграждане, при който има сериозен напредък – подготвена е площадката за изграждането на нова централа, за което са инвестирани средства от страна на държавата;
 • —тойноста на проекта на нова ј≈÷ е на по-ниска цена от изграждащите се на други места по света атомни електроцентрали с аналогични технологии;
 • ћногократно по-ниската цена на елктроенерги€та, произведена от ј≈÷, в сравнение с останалите технологии, използвани и познати до момента;
 • ¬ъзможност проектът да се финансира с външни инвестиции, които ще се изплащат от продукта, произвеждан от ј≈÷;

 

ќтговорът е „не“, защото:

 • »злишък на допълнителните енергийни мощности, които ще се създадат с нова ј≈÷;
 • “ехнологи€та на атомните централи е опасна, поради възможност от разпространение на радиаци€ и замърс€ване на природата;
 • ќпасени€ за авари€ в ј≈÷ и негативи за населението на страната;
 • ¬ъзможно е постро€ването на 7-ми реактор на ј≈÷ –  озлодуй;
 • “ехнологи€та на ј≈÷ – Ѕелене не е най-модерната от сектора в момента;
 • ÷ената на електрическата енерги€ от ј≈÷ – Ѕелене ще е на цени, по-скъпи от ј≈÷ –  озлодуй;
 • —тойността на проекта за ј≈÷ – Ѕелене се повишава с отлагане началото на основната част от проекта през годините;
 • Ќевъзможност българската хазна да заплати проекта;
 • Ќ€ма да се създадат достатъчно на брой работни места;

 

     „исто количествено погледанато, преобладават плюсовете за развитие на нова ј≈÷ в страната. ћного от позициите „за“ и „против“ са спестени в класаци€та, направена по-горе, поради политически€ привкус на аргументите. ѕоради същата причина н€ма да бъде разгледан въпросът за цената, тъй като през последните дни той бе силно политизиран и постав€нето на н€каква цена ще доведе до по€вата на още една сума, ко€то не е толкова гол€мо значение пред важните въпроси за развитието на €дрената енергетика и икономиката на страната.

     ÷ената е силно дебатирана политически, поради простата причина, че това е проект, който тр€бва да се преведе от стратегическа цел за развитие на енергийни€ сектор до реалното му изпълнение от н€кое следващо смело правителство, което ще тр€бва да организира този процес. ј цената се определ€ от мирогледа на правителството, което ще реализира този проект и начина по който ще го направи.

     Ћипсващата управленска последователност за пореден път се €в€ва като спирачка на българската икономика, тъй като не може да отговори на необходимостта от гарантиране на нов енергиен проект от стана на държавата, и по този начин да се начертае развитието на сектор „≈нергетика“ в Ѕългари€, без значение какъв път за развитие ще бъде избран.

      олкото и да се опитваме да разграничим проекта за нова ј≈÷ и за развитието на българската енергетика и икономика от поличическите неволи през изборната 2013 г., би било много трудно. ќпределено, референдумът, който ще се проведе на 27.01.2013 г., е предпремиерата на парламентарните избори, които тр€бва да се пороведат по-късно през годината. »зползването на едно чисто управленско решение с €сни ползи и вреди се превръща в удобно средство за пребро€ване на твърдите €дра на политическите партии, които са изправени пред трудните и не€сни парламентарни избори.

     Ћипсата на далновидност и на разбирателство на българските политически лидери от всички партии, отново ще попречи на икономическото развитие на страна – феноменът, който наблюдаваме от началото на прехода в Ѕългари€.

     Ѕългарски€т гражданин не бива да се подава на провокациите на политиците, които са му до болка познати от последните 23 години демокраци€. јктивната гражданска позици€, ко€то българската общественост все още не е за€вила пред политиците ще послужи за техен коректив, а не емоционалните действи€, които са целенасочено провокирани и използвани за партийни и политически цели.

     Ќа основание чл. 23, ал. 1 от «акона за пр€ко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, „ѕредложението, предмет на рефендума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Ќародно събрание и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели“, политиците имат основание да см€тат, че липсата на активна гражданска позици€ н€ма да е достатъчно категорично за€вена и отново те ще имат последната дума, въпреки вол€та на народа. ѕодобно стечение на обсто€телствата е възможно, ако се реализира хипотезата, разписана в ал. 3 на същи€ член, а именно: „ огато в гласуването са участвали по-малко от участвалите в последните избори за Ќародно събрание, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внас€ в Ќародното събрание и се разглежда по реда на чл. 52“. “ова би означавало, че Ќародното събрание тр€бва да разгледа подписката отново като даде решение и мерките за неговото изпълнение.

     ≈динствено високата избирателна активност може да наруши „тънките“ сметки на политиците. ѕолитизирането на първи€ референдум за последните 23 години преход не бива да бъде повод за емоционално отричане или непукизъм от страна на българските граждани към значимостта на поставени€ въпрос: „ƒа се развива ли €дрена енергетика в Ѕългари€ чрез изграждане на нова €дрена електроцентрала?“. —уверенът на държавната власт – народът, съгласно чл. 1, ал. 2 на  онституци€та на –епублика Ѕългари€, има правото, а в създалата се ситуаци€, и реалната възможност да вземе колективно решение, което да е една стъпка напред към подобр€ването начина му на живот както в политически, така и в икономически аспект.

     ¬секи един глас в урните на 27.01.2013 г. е от значение, без оглед на личната гражданска позици€ – „ƒј“ или „Ќ≈“. ѕринципът на за€в€ване на позици€ и вземането на колективно решение от гражданите е най-ценното, от което се нуждае Ѕългари€ днес.

 

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: ћарин Ѕайчев пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А