–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 07 –Р–њ—А–Є–ї 2011 14:42

ћарин Ѕайчев

     Ѕългарската икономика днес е в състо€ние, което не позвол€ва икономическите процеси да се развиват ефективно. Ќовите услови€, идващи от външната среда, ни постав€т пред труден избор на алтернатива как да се развива икономиката на страната. „ленството в ≈вропейски€ съюз е фактор с важно значение, защото се постав€т определени ограничени€ и се дават нови възможности за развитие на икономиките на страните-членки. “ези обсто€телства са от гол€мо значение, защото държавата не разполага със суверенитет, за да употреб€ва каквито си поиска мерки, за да регулира сво€та икономика.

 

     ”слови€та на засилващите се процеси на глобализаци€ в световната икономика придават друго измерение на икономически€ растеж. ÷ел на развитите икономики е качествени€т растеж, а не количеството на произведената продукци€. “ова постав€ приоритет на различни фактори при развитието на икономиката. јктивната гражданска съпротива срещу замърс€ването на природата има важна рол€ за пром€ната в икономиката и начина на нейното развитие. Ќавлизането на практики като  орпоративна социална отговорност ( —ќ) сред политиките на транснационалните компании, а вече и на по-големите регионални, е пример за пром€ната на услови€та за развитие на икономиките. ≈вропейската стратеги€ „≈вропа 2020” е пример за новите тенденции, с които икономическото развитие тр€бва да се съобраз€ва. «а следващи€ стратегически период ≈— залага на устойчиви€, интелигентни€ и приобщаващи€ растеж, които са в отговор на промените в икономиките и продуктите, произвеждани от т€х. јктуални днес са информационните и екологично чистите технологии, а също и развитието на нанотехнологиите, които много скоро ще навл€зат в наши€ бит. ¬ подобни услови€ развитието на една икономика тр€бва да залага на иновации и да влага гол€м ресурс в научноизследователската и развойна дейност, за да развива или поне поддържа своите конкурентни предимства.

     ѕродължителността на прехода в държавата, закъсн€лата и не добре осъществена икономическа реформа, липсата на стратегически поглед за развитието на икономиката през изминалите 20 години, много често предизвикват гражданите да изпитват носталги€ към предишни€ икономически, политически и социален строй, който се характеризира с всичко това, което липсва сега. ¬ създалите се услови€ Ѕългари€ тр€бва да реорганизира сво€та икономика, за да може да преследва устойчив растеж и да подсигури качеството на живот на своите граждани.

     ”правлението на икономиката през изминалите 20 години е лишено освен от стратегически възглед какво тр€бва да стане след преструктуриране на отраслите в не€, също и от прилагането на науката за регионална икономика и регионално планиране. “ова позволи всеки един стопански субект да се разглежда самосто€телно и така да се доведе до фалит, защото икономическите субекти са свързани в система и когато се разкъсат връзките между т€х, те спират да функционират. –азбира се, нещата не може да останат по начина по който са били, но преструктурирането им е тр€бвало да стане контролирано, за да се избегне разграбване и източване на държавните предпри€ти€ след преминаването им в частни€ сектор. ¬ този процес водеща е рол€та на публични€ сектор, който има за задача да регулира процесите и да не позвол€ва унищожаването на ключовите предимства на българската икономика. «а съжаление, това не се случи, а по-лошото е, че продължава да се върви „по течението”, без да има приоритети за развитие на икономиката. Ќе само вътрешните услови€, но и външните такива, са предпоставка за преструктуриране и приоритизиране на икономиката, за да сме конкурентни и в унисон с нашите европейски партньори.

     ¬ремето не може да се върне назад и „реформата” в икономиката е факт. “ова, което би тр€бвало да е на дневен ред, е изготв€нето на стратеги€ за развитието на регионалната икономика. “€ тр€бва да е съобразена както с външната среда, така и с вътрешната, за да има основа, на ко€то да се стъпи при създаването на икономика, отговар€ща на устойчиво, интелигентно и приобщаващо развитие. ѕоради факта, че повечето от предимствата, които е притежавала българската икономика преди “реформата” са изгубени – като в електрониката (изчислителни машини, производство на компютри), селското стопанство, производството на оръжи€ (загуба на световните пазари), производството на атомна електроенерги€, машиностроенето и много други, е необходимо да се направи обстоен анализ на състо€нието на отраслите, на териториалните фактори и на възможностите за развитие на ключови отрасли, които да изведат икономиката от засто€ и да се конкурираме отново на световните пазари.

     “ериториалните фактори са основно пет групи, н€кои от които имат устойчив характер, докато другите са променливи в зависимост от структурата на икономиката. ѕървата група фактори са природни и екологични. “е са обвързани с природните характеристики на територи€та и имат основополагащо значение за икономиката, защото са предпоставка за развитието на различни отрасли, а също и кои от т€х да имат водеща рол€. ѕри развитие на регионалната икономика не може да не се съобраз€т даденостите климат, релеф, въздух, горски фонд, почви, природни изкопаеми и други. ≈кологичната страна на тази група от фактори се занимава с опазването на колкото се може по-гол€м процент на естествената околна среда, ко€то да не бъде „унищожена” – засегната от човешката дейност.

     ѕрекомерното и неконтролируемо застро€ване в Ѕългари€ е сериозен проблем, който застрашава не само природата около големите градски центрове, но все по-гол€мата комерсиализаци€ на природните паркове, в които се стро€т почивни комплекси, е похаб€ване на естествената околна среда, върху ко€то остав€ме трайни отпечатъци. “акива проблеми също са замърс€ването на въздуха, на почвите, на водите, защото н€ма достатъчно технологи€, за да поеме отпадъците от потреблението ни. ѕримери са проблемът с боклука в —офи€, изтичането на отпадните води по ц€лото ни „ерноморие, а също и от н€кои градски центрове в реките и много други. ќт друга страна, проблем е и бездействието в земеделието, което е причинено от разпокъсаността на зем€та – отлагането на необходимостта от комасаци€ на обработваемите земи, които се остав€т пустеещи и по този начин губ€т свойствата си, когато не се обработват. ƒругата порочна практика е превръщането на зем€ от земеделска в такава за битови цели, което намал€ва обработваемите земи и замърс€ва тези, които са в близост.

     —ъществува деление на природните ресурси на два вида – изчерпаеми и неизчерпаеми. ѕървите се дел€т още на: възобнов€еми, които от сво€ страна, биват водни, поземлени, растителни, животински ресурси; и невъзобнов€еми – полезни изкопаеми. «а неизчерпаеми се см€тат – енерги€та от слънцето, енерги€та от приливите и отливите, енерги€та от в€търа, геотермалната енерги€. ѕри развитие на регионалната икономика е от особено значение изучаването на наличните природни ресурси на територи€та и възможностите за т€хната екосъобразна употреба с цел полезност – принцип на устойчивото развитие.

     Ѕългари€ е страна, имаща природен комплекс благопри€тстващ развитието на туризъм и земеделие с характеристиките на своите природни фактори. «атова на проблемите посочени горе тр€бва да се намери решение и да се прекрати разрастването им, а природните дадености да се използват по благопри€тен начин както за природата, така и за икономиката. ¬се пак природните дадености не може да са единственото нещо, което тр€бва да използва държавата, за да развива икономиката си. »нтелигентни€т растеж и характеристиките на развитите икономики се свързват с много иновации и високотехнологични производства, без които н€ма да можем да развием конкурентна икономика в новите услови€.


 

     ¬тората група са социално-демографските фактори, които се свързват с население, трудови ресурси, раждаемост, смъртност и други, имащи количествени характеристики, а също и квалификаци€, образованост, миграционно салдо, имащи структурни характеристики. ќтново проблемите, идващи от характеристиките на този фактор, са достатъчно много и са значими – оказват значително вли€ние върху икономиката на страната. “енденци€та на прогресивно намал€ване на населението е значим проблем, който постав€ страната в неблагопри€тно положение, също така проблем е и застар€ващото население.  оличеството и възрастовата структура на населението са показателни за липсата на достатъчен трудов ресурс в страната, проблем, чието развитие тепърва предстои, предполагайки, че българската икономика ще поеме възход€щ темп на развитие. ѕроблем е също и ниската раждаемост в страната, ко€то в годините на прехода бе спаднала драстично, но в последните години се наблюдава обръщане на тенденци€та. ¬ъпреки това липсва адекватна държавна политика, ко€то да насърчава създаването на семейство и раждаемостта сред младите. ƒруг €вен проблем, който вли€е върху раждаемостта е високата смъртност на новородените. ѕричина са лошите услови€ в родилните домове, липсата на апаратура и комерсиализаци€та на здравеопазването, което принуждава бъдещите майки да не получат пълноценна профилактика по време на бременността, а и при самото раждане. ѕроблемите в здравеопазването са важен фактор и при смъртността на населението, което н€ма необходимите услови€ за превенци€ на забол€вани€та, лечението на стрес и липсата на възможност пенсионерите да закупуват медикаменти за т€хното лечение. ¬ структурните характеристики на населението по различни показатели също може да се идентифицират проблеми. “е са свързани с неподход€ща или недостатъчна квалификаци€ на кадрите, които не отговар€т на потребностите на икономиката. ћасова е практиката квалифициран персонал да работи на работни места за неквалифициран, което показва дисбаланс между кадрите, предоставени от образователната система и кадрите, необходими на икономката. —ериозно значение има и емиграци€та на квалифицирана работна сила от страната, основно поради ниско заплащане на труда. ƒруга част от емигрантите са много често най-образованите и добре подготвени кадри, които търс€т по-добра реализаци€ извън пределите на страната.

     Ћипсата на адекватна регулаци€ на икономиката е причината за дисбалансите, които се по€в€ват на територи€та й. ќстав€нето на ключови сектори в ръцете на бизнеса без адекватна регламентаци€ от страна на държавната власт и прекалено пазарните механизми в сфери като образование и здравеопазване вод€т до по€вата на пазарни провали. “е не са в състо€ние да регулират проблема без намеса на властта, ко€то без €сни цели само отлага решаването както на персоналните, така и на обществените проблеми.

     “ретата група са икономическите фактори, които се свързват с реалното количествено и качествено измерване на показателите на специализиращите производства, обложващите производства и услугите, а също и показателите за трудова заетост и нивото й, трудовите ресурси по отрасли и подотрасли на територи€та. ƒнес в услови€та на световна икономическа криза българската икономика изпитва затруднени€ от свити€ европейски пазар и намалени€ износ. «а съжаление в икономическите фактори има и друг проблем, идващ от отрицателното търговско салдо, предимно обслужващо производство, предлагане на услуги, които не са много конкурентни, липсата на производства с висока добавена стойност и други. “ези негативни характеристики на българската икономика изпъкнаха с настъпването на световната икономическа криза, но те н€ма да преминат с не€, защото имат предимно вътрешен характер. »кономическото развитие в страната е съсредоточено в н€колко големи центъра (около големите градове), където е съсредоточена и преобладаващата част от населението. “ова, освен че създава асиметрично икономическо развитие на територи€та на страната и обрича на глад населението в неразвитите райони, оказва и негативно вли€ние върху природни, екологични и социално-демографски фактори.

     „етвъртата група са инфраструктурните фактори – производствена инфраструктура (по отрасли, подотрасли и производствени предпри€ти€), социална инфраструктура (обществени терени, брутна площ на обществените сгради, възможности за ново обществено строителство и жилищен фонд), техническа инфраструктура (територи€ поотделно за производствени и жилищни зони). ќсновен проблем с развитието на тези фактори е т€хната лоша поддръжка, т€хната технологична старост, бавното обнов€ване и при това с недобро качество, поради пестенето на средства, което не позвол€ва използването на съвременни технологии.  акто споменах по-горе, проблеми в инфраструктурата са безконтролното застро€ване и прекомерното нарастване на големите градски центове, а също и на големите курорти, което предстои да стане проблем, поради неадекватност на обслужващата ги инфраструктура – пътища, водоснабд€ване, канализаци€, електроснабд€ване и други. Ѕавното изграждане на проекти като магистралите, ƒунав мост 2 и ј≈÷ „Ѕелене” са предизвикателства, имащи приоритетно значение за безпроблемното функциониране на регионалната икономика на нашата територи€, както и на територи€та на ≈—.

     Ќа последно м€сто, но съвсем не последна по значение е петата група – културно-историческите фактори. “е обхващат културно-историческото наследство, архитектурното наследство, архитектурно-историческите паметници с регионално и национално значение, архитектурните резервати и други. “еритори€та на нашата страна има многовековна истори€ и е насел€вана от много общества, чиито постижени€ представл€ват интерес за цели€ св€т и могат да бъдат видени тук в Ѕългари€. ѕроблемите с културно-историческото наследство не липсват и се простират от иман€рството до поддръжката на инфраструктурата, об€вена за паметник на културата. ѕоради факта, че на територи€та ни има изобилие от подобно наследство, е необходимо да се приоритизират местности и обекти, които да се разви€т и да привличат интереса на туристи от ц€л св€т. –азвитието на селски туризъм във вид на реставрирани къщи за алкохолен туризъм, е услуга, носеща ни малко ползи, на ко€то не може да се придаде по-висока стойност, както на —ѕј комплекс.

     ¬ажен фактор за развитието на регионалната икономика е разглеждането на териториалните фактори и т€хното взаимодействие. ћного често проблемите, породени от несъобраз€ване с н€кои от факторите, имат негативно въздействие върху останалите, затова много от примерите по-горе имат пр€ка връзка, ко€то изисква общо разрешаване. „есто решението на един проблем поражда друг след себе си, ако не са съобразени възможните вли€ни€ върху факторите му, затова връзката фактори-услови€ е водеща при осъществ€ване на локализационни€ процес.

     ¬ резултат на анализ, на регионалната икономика основно се отраз€ва въздействието на три вида ефекти – икономически, екологичен и социален.

     »кономически ефект – свързва се с възвръщаемостта на инвестираните капитали в реалната икономика общо и по отрасли, ко€то се реализира чрез икономически дейности над териториалната система.

     ≈кологичен ефект – измерва вли€нието на икономическата дейност върху околната среда, като целта е да се търси минимално въздействие от човешката дейност върху околната среда.

     —оциален ефект – обедин€ва и икономически€ и екологични€, защото всеки един от двата ефекта в крайна сметка има социално измерение. “ой се разглежда и като акумулиращ в себе си социални фактори.


 

     Ћокализирането на новите икономически субекти във вече съществуващата икономическа структура на даден регион е нелесна задача, защото необходимостта да се съобраз€т всички вли€ещи фактори и крайни€т резултат е дълъг процес, който се различава от простото условие да има налична инвестици€. “ова е м€стото, където теори€та и практиката тр€бва да си взаимодействат най-много, за да е ефективно взетото решение и да не вли€е негативно на състо€нието на регионалната икономика.

     Ћокализационни€т процес в теори€та се разглежда като съвкупност от две подсистеми. ≈дната е обект на локализаци€, ко€то се занимава с фактори, вли€ещи на новите компоненти на регионалната икономика, които ще се развиват. ƒругата е среда на локализаци€, ко€то се свързва с м€стото, където ще се развива дейността и е характерна с всички негови особености, които тр€бва да бъдат съобразени. ¬ този процес факторите на локализаци€ са свързани с необходимите услови€ за всеки отрасъл, за да може той да реализира сво€та производствена мощност на дадена територи€. ќсновно тези фактори се класифицират като териториални и извънтериториални. ѕървите са неизменно присъстващи на дадената територи€ – географско положение на територи€та, като фактор, материални ресурси, трудови ресурси, инфраструктура, транспорт и други. »звънтериториалните фактори не са пр€ко свързани с територи€та и се повли€ват в зависимост от териториалните фактори. “акива са технически прогрес, специализаци€, коопериране и комбиниране, културно-битови особености на традициите на населението, опазване на околната среда и други. «а да бъдат ефективно съвместени тези фактори е необходимо да се анализират първо поотделно, а след това да се анализира и съвместното им действие.

     ¬ажно м€сто в науката за регионалната икономика заема отрасловата структура. –азличните видове отрасли имат отношение към локализаци€та, защото при т€х процесът зависи от нивото на т€хната материалоемкост. ¬ зависимост от нивото на материалоемкост се подбират региони с подход€щи териториални фактори. Ќапример, за отрасли с високи нива на материалоемкост по-гол€мо значение ще има материалната обезпеченост, докато при отрасли с ниска материалоемкост ще има малко значение наличието на материалите. ѕо същи€ начин тр€бва да се съобраз€т и други фактори, които ще съпътстват производствени€ процес и са необходими за реализаци€та му.

     ќценката на трудовите ресурси е от особено значение, защото този фактор е динамичен и се повли€ва от множество социални процеси. ќт значение са не само количествените характеристики на населението, но и качествените. ¬зема се предвид структурата на квалификаци€та, възрастова, биологична предопределеност, също и традиции, навици и опит в дадени€ регион. »звестен факт е, че в Ѕългари€ биологичната предразположеност на населението е свързана с развитието на медицина и биологи€, а също и на математика и в следствие – информационни технологии. ѕотвърждение е факта на множеството добри компютърни специалисти, които привл€коха Hewlett-Packard в страната.

     ¬земайки под внимание развитието на глобализационните процеси и необходимостта от придвижване на готовата продукци€ от м€стото на нейното създаване до потребителите, все по-гол€мо значение има и инфраструктурата, ко€то е основа на транспорта. »нфраструктурата има много измерени€ и те се свързват както със съоръжени€та за самото производство, така и с пазари за нейното пласиране, складове за пренос или техника за придвижване. ¬ зависимост от тези особености т€ се дели на производствена, свързана с услови€та и процеса на производство и социална инфраструктура, свързана с реализаци€та на продукта. Ќаличието на подход€ща инфраструктура и намал€ването на транспортните разходи са фактори вли€ещи и на локализаци€та, и на отрасловата структура.

     ѕроцесите на глобализаци€ на световната икономика постав€т все по-гол€ма тежест на други фактори, които са обосновани и от пром€ната на производствата –иновативни технологии и продукти с висока добавена стойност и такива с гол€ма доза интелектуален труд. “акъв фактор е специализаци€та на производството, което позвол€ва отделните етапи да бъдат разделени и произвеждани на различни места, които са по-подход€щи за различните компоненти.  онцентраци€та пък е процес на съсредоточаване на производствените мощности възможно най-близо до материалните запаси с цел да се достигне производството на един готов продукт на дадена територи€, за да се извлече ползата от ефекта на синерги€та.  ооперирането е процес, имащ за цел да обедини усили€та на производства от един отрасъл, които да се подпомагат в дейността си чрез хоризонтални връзки, дори намиращи се в различни региони на дадена територи€.

     ¬ услови€та на европейска и световна интеграци€ на икономиките от все по-гол€мо значение като фактор има международното разделение на труда. “о има важно значение за разпределението на новите инвестиции към дадена страна. Ќаличието на предимството на фактора се измерва с резултата на количеството изнесена продукци€ или друга суровина. “ова тр€бва да ни подсказва, че е от изключителна важност да запазваме трудови€ си ресурс, а не да обезпечаваме ≈— с висококвалифицирани кадри. ќт друга страна, изтичането на кадри е в резултат на диспропорциите между произвежданите специалисти и нуждите на реалната икономика. ясно се очертава необходимостта от механизъм, който да регулира тази диспропорци€, но за да е възможно това е необходимо стратегическото планиране да навлезе в методите на управление на българската икономика.

     ≈кологични€ фактор е свързан с изменението на околната среда и промените на климата, които са следствие от отрасловата структура на регионалната икономика. “ози фактор измерва замърс€ването на въздуха и водите, намал€ването на природни€ фактор след намесата на човешка дейност, които биха настъпили или са настъпили преди или след локализаци€та на определена производствена дейност. “ой ще има все по-гол€мо значение в бъдеще за вс€ка една човешка дейност.

     —лед като се вземат под внимание всички тези фактори на територи€та и на самите отрасли се прави икономическа обосновка на различните възможности за локализаци€ на определен отрасъл върху дадена територи€. –ол€та на икономическата обосновка е в това да се направи съпоставка измежду много варианти, да се отстран€т неефективните и да останат ефективните, от които да се избере един ефективен оптимален вариант, който да не създава дисбаланс в регионалната икономика на дадена държава или регион.

     “ериториалните и отраслови фактори са важно условие при развитие на регионалната икономика, а днес в Ѕългари€ те много често не се дооцен€ват, къде поради невежество, къде поради липса на интерес, но резултатът е налице и не е много задоволителен. ”правлението на територи€та и икономиката й в бъдеще е свързана с иде€та за устойчиво развитие, което има за цел да даде друга насока на световното производство на едно консуматорско общество. Ѕългари€ е поставена пред предизвикателството да възприеме тези принципи и да спазва определени правила, за да развива икономиката си природосъобразно и в унисон с европейските и световни тенденции. “ова е един шанс да се възползваме от възможността и да тръгнем по друг път на икономическо развитие, по който ще се търс€т целесъобразни и стратегически решени€, а н€ма да работим неефективно.

 

            Ћ»“≈–ј“”–ј:

 

1. ¬асилева, Ћ., √. ¬елкова, ј. ћанолова. –азвитие на регионалната икономика в услови€та на интеграци€ и глобализаци€, —., 2009.

2. ѕанов, “., ћ. ѕанова. —тратегическо управление, —., 2008.

3. ѕетрова, ». —тратегически маркетингови подходи в публични€ сектор, поредица “—топанско управление”, 2/2005.

 

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: ћарин Ѕайчев пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А