–Я–µ—З–∞—В
-
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–Я–µ—В—К–Ї, 20 –Ь–∞–є 2011 17:40

Ѕор€на »ванова

     ѕрава на жените–авенството между хората е фундаментална човешка ценност, като правата на жените са значителна част от широката концепци€ „права на човека”. –авноправието между половете се свързва преди всичко с изграждането на ц€ла една парадигма, основана на политическо, икономическо и социално равноправие. “о е резултат на дългогодишни€ и упорит труд на хил€ди жени по света, отдали себе си в името на един св€т, основан на справедливост и демокраци€ във всички области на обществени€ живот.

 

      ато представители на значително по-у€звима група от обществото, жените се нужда€т от специален статут на защита.¬ тази насока се зараждат редица женски правозащитни организации, цел€щи да подобр€т социални€, икономически€ и политически статус на жената. ¬ резултат на т€хната активна дейност се създават и ратифицират сери€ от договори и конвенции,постав€щи основите на раздел от конвенци€та за правата на човека с особено важно значение. ѕървите такива документи датират още от началото на XXвек, когато се подписват редица актове, в които са намерили регламентаци€ отделни права, като правото на специална защита на майчинството, защита на жени и деца по време на война, бедстви€ и въоръжени конфликти. ѕо€вата на женското движение „феминизъм” е една гол€ма стъпка в процеса на утвърждаване и извоюване на женските права по света.  ато ц€ло движението е най-активно в јмерика, јнгли€, ‘ранци€ и социалистическите страни. ѕървите призиви, издигнати от тези женски организации, са за равенството в  икономическо отношение, еднакви възнаграждени€ за една и съща работа, отвар€не на профсъюзите за проблемите на жените и др. ѕо-късно към тези призиви се издига искането и за избирателното право. ѕрез 1920 г. в —јў жените получават пълно избирателно право. Ќо още през 60-те години на XIX век се слага началото на добре организирана политическа борба. ѕоражда се вли€телното движение за защита на избирателното право на жените, известно като движението на Suffragetten, което цели постигането на избирателно право за жените със средствата на обществената работа и петициите. ¬сичко това показва едно гол€мо разнообразие на феминистки идеи, наложили се най-вече в ≈вропа и —еверна јмерика. “е усп€ват да извоюват правата на съвременната жена, да € издигнат до м€стото й на равна с мъжа, което т€ има днес.

     ѕравата на жените са изключително важен д€л от общата концепци€ за правата на човека. “€хното м€сто е наложено със сери€ от декларации и конвенции приети последователно през последните н€колко века.

     ≈дин от първите документи в тази насока  е „ƒеклараци€та за правата на жената и гражданката”,съставена от френската писателка ќлимп дьо √уж през септември 1791 г. ¬ не€ т€ изисква пълно политическо, социално и юридическо равноправие на жените спр€мо мъжете.

     ќще със създаването на ќќЌ е признат принципа на равнопоставеността между половете. ѕът€т, който извърв€ват защитниците на женските права е дълъг. ѕървоначално правата на жените в рамките на институциите на ќќЌ са тема на работа на извънредни комисии (женски комисии), но  техните предложени€ не се прилагат задълбочено. —пецифичните нарушени€ спр€мо жената не се разглеждат отделно. ѕренебрегването на този гол€м проблем е причина „∆енската комиси€” да поиска 1975 г. да бъде об€вена за година на жената. ѕоследвалата декада на жената от 1976 г. до 1985 г. и три световни конференции на жените към ќќЌ под мотото „–авноправие, развитие и мир" са лостът, който задейства механизма за по-активно участие и защита на правата на жените. ѕрез 1979 г. ќбщото събрание на ќќЌ приема —поразумението за премахване на вс€каква форма на дискриминаци€ спр€мо жената. «а първи път държавите поемат ангажимент за изграждането на ц€ла система от мерки с цел защита правата на жените. —поразумението е критикувано още в самото му начало. —ъгласно него, вс€ка държава тр€бва да праща доклад за извършената работа и за отчетени резултати като ц€ло. ѕоради големи€ обем информаци€ обработката им трае доста време. —ъщо така много от държавите просто не изпращат такъв доклад. ƒруги средства за санкци€ не са предвидени.  омиси€та като ц€ло не разполага с големи финансови средства, което се оказва проблем.

     ѕод егидата на ќќЌ се осъществ€ват сери€ от конференции, които усп€ват да наложат правата на жените като проблем в дневни€ ред на световната общественост. ѕървите стъпки се прав€т с подписването на —поразумението за премахване на вс€каква форма на дискриминаци€ над жената, в което за първи път се зас€га въпроса за дискриминаци€та на жената и основните мерки, които тр€бва да се вземат срещу това. Ќа световната конференци€ във ¬иена през 1993 г. насилието срещу жени се об€в€ва за нарушаване на правата на човека, а в ѕекин през 1995 г. е посочено: „ѕравата на жените са права на човека!”. ѕрез 1999 г. се подписва ‘акултативни€ протокол към —поразумението за премахване на вс€каква форма на дискриминаци€ над жената, който прави възможни индивидуалните жалби.  омиси€та по проблемите на жените към ќќЌ се превръща в изключително важен орган, в който жените по света могат да подадат жалба срещу про€вена спр€мо т€х дискриминаци€.

     ѕравата на жените като ц€ло са обект на незачитане в продължение на години. √ол€ма част от нарушени€та са свързани преди всичко с векуващи традиции и обичаи, като определ€нето им за противозаконно се превръща често пъти в непреодолим конфликт. ћного „незападни” общества, определ€т тези права като характерни за «апада и използват това за оправдание, когато не ги спазват. Ќо това в повечето случаи е само опит да се прикри€т и оправда€т нарушени€та които се извършват. Ќаред с договорите и програмите за действие на преден план излизат също така и трудностите и пречките, които срещат защитничките на правата на жените. “е се сблъскват с традициите, обичаите и манталитета на десетки държави по света, като най-силно отрицание и недоволство се забел€зва в исл€мските и католически общества, където религи€та и нейните ценности са водещи постулати на обществото. –едица страни се въздържат относно правото на сексуално самоопредел€не. “ези държави отхвърл€т ненаказването  на нелегалните аборти. Ќай-големите противници на универсалните права на жените са религиозно мотивираните и фундаменталистки сили. ѕравата на жените не се зачитат най-вече в исл€мските страни – като »ран, —удан, —аудитска јраби€ и др. ¬ други държави като јлжир, “урци€ и ≈гипет вли€нието на остро настроените фундаменталисти се увеличава през последните десетилети€. ’ристи€нските фундаменталисти също израз€ват своето недоволство от определени женски права. Ќе са редки случаите на заплахи спр€мо лекари извършващи аборти, като дори се стига до убийства.

     Ќарушени€та спр€мо правата на жената са много разнообразни, те не се ограничават единствено до дискриминаци€, отреждане на второстепенна рол€ в обществото или пък лишаване от елементарни човешки права, като право на гласуване, право на мнение, на образование, труд или избор. ѕон€кога говорим за много по-тежки нарушени€, като най-€рките примери в тази насока са: насилието в семейството, убийства на честта, зестрински убийства, търгови€ с жени, обр€зването и осакат€ването, предпочитане на синове и изнасилване.

     “акива престъплени€ се регистрират всеки ден, вс€ка жена по света, независимо от нейната религиозна принадлежност или пък социален статус може да стане жертва на насилие. Ќ€кои от тези престъплени€ са характерни за определени региони, общества, религиозни групи, такива са убийствата на честта, зестринските убийства и обр€зването. ƒруги пък са общовалидни за всички общества и националности.

     –еалността доказва сблъсък между закона, традициите и обичаите. Ќа преден план се постав€ въпросът доколко правата на жените се гарантират от закона и доколко този закон стои над традициите и обичаите. ¬ъв всички общества съществува граница между публична и частна сфера. „астната сфера най-често е неприкосновена и не подлежи на намеса от страна на закона. Ћичната сфера е защитена от държавата, но същевременно именно в не€ се извършват едни от най-големите нарушени€ спр€мо жените.Ќесъмнено възниква и въпросът кой нарушава правата на жените. —татистиката сочи, че повечето нарушени€ се извършват от отделни частни лица, а не държавата. Ћицата се над€ват чрез сво€та анонимност да останат ненаказани.

     —ъществуват нарушени€, характерни за двата пола, но съществуват и нарушени€, характерни само за жените. —пецификата на различните нарушени€та на правата на жените изисква проектиране на законодателството спр€мо т€х. Ќай-проблемни са бежанските лагери, където изнасилвани€та и сексуалното малтретиранеса доста често срещано €вление. ƒруг вид нарушени€, характерни за жените са принудителни€ аборт в случай на женски ембрион или насилие по време на брачни€ живот.

     ѕрез 1993 г. се провежда световна конференци€ във ¬иена, ко€то се приема за една от най-съществените крачки в защита правата на жените. ѕравата на жените са неотменна и неделима съставна част от универсалните човешки права, които не могат да бъдат постав€ни в зависимост от културните и традиционни обичаи.

     ќпредел€т се следните форми на нарушение на женските права:

 

  • “елесно, сексуално и психическо насилие в семейството.
  • јктове на насилие във връзка със зестрата.
  • »знасилване по време на брачни€ живот.
  • ќбр€зване на гениталиите и други вредни за жените традиционни практики.
  • Ќасилие извън брака и каквато и да е форма на експлоатаци€.
  • “елесно, сексуално и психическо насилие в обкръжението на обществото, включително изнасилване, сексуална злоупотреба, сексуален тормоз и на работното м€сто, и на обществени места.
  • “ъргови€ с жени и принудителна проституци€.

 


 

     ≈дни от най-известните международни организации за защита правата на жените са:

     DAW – Division of the Advancement of Women – това е световна организаци€, занимаваща се с изследвани€ процесите на дискриминаци€ и развиването на политически стратегии с цел предотврат€ването на тези обсто€телства. ѕодпомага различни национални и международни организации в т€хната дейност и анализи. DAWе организаци€, ко€то отблизо следи изпълнени€та на ангажиментите поети в ѕекин.

     INSTRAW – United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women- това е институт, цел€щ въвеждането на равни права между мъжете и жените със средствата на научни изследвани€, обучени€, събирането и предаването на информаци€. “ова е организаци€, подпомагаща неправителствените организации със семинари и различни форуми за дискуси€..

     —ъществуват редица неправителствени организации (NGO), занимаващи се със защита правата на жените по света. Ќебезизвестна е  WGG – Workgroup Girls. “ова е работна група на 89 международни и национални неправителствени организации, работещи в повече от 100 страни по света. √рупата работи съвместно с UNICEF и с  омитета на неправителствените организации. ÷елта е правителствата на всички държави по света да предприемат мерки за защита правата на жените по света.

     –егионални женски мрежи  са:

     NEWW - Network of East-West-Women. “€ създадена през 1990 г. от жени от јмерика и жени от бивша ёгослави€. „ленове са жени с различни професии, но обединени от иде€та на феминизма.

     SIS - Sisters in Islam: SIS е международна женска организаци€ в ћалайзи€, чиито членове са работещи мюсюлмански жени. “е са си поставили задачата, да подкреп€т правата на жените в исл€мски€ св€т. —поред т€х е напълно възможно съчетаването на правата на жените, т€хното активното участие в обществени€ живот, с  мюсюлманската религи€ и традици€. „леновете на организаци€та се занимават активно с текстовете на  орана и неговото отношение към жените.

     WLUML - Women living under Muslim Laws е мрежа за подкрепа на всички жени, станали жертва на исл€мските закони (официални и традиционни). ќснователки са жени от јлжир, ћароко, —удан, »ран, остров ћавриций, “анзани€, Ѕангладеш и ѕакистан. “€ има за цел да улесни комуникаци€та между жените и женските групи в исл€мски€ св€т, въпреки различните ситуации в отделните страни и именно поради това, както и да предостав€ информаци€ за ситуаци€та на жените и правата на жените.

     WIDE- Network Women in Development Europe. “ова е мрежа от неправителствени организации от ≈вропа, основана през 1985 г. ÷елта е установ€ване на равнопоставеност между половете в цели€ св€т, еднакво отношение и политическо участие на мъже и жени.

     ѕрез последните н€колко години се излагат доста критики към концепци€та за правата на жените. “ова е най-вече фактът, че в н€кои страни не се отбел€зва съществен напредък в тази насока. ƒържавата тр€бва да поеме по-гол€ма отговорност и ангажираност в изграждането на ц€ла сери€ от закони, гарантиращи справедливо отношение към жената. —оциални€т и икономически статус са едни най-важните направлени€, които тр€бва да се промен€т и разви€т, като правата на жената тр€бва да са гарантирани от държавата. 

     —ъществуват общи нарушени€ на правата на жените и нарушени€ на правата на жените, характерни само за отделни държави и общности.

     Ќасилието в семейството е насочено предимно срещу женските членове на семейството в т€хната рол€ като дъщери, снахи, сестри, съпруги или бивши съпруги. »звършителите са обикновено мъже - членове на семейството. “ази форма на насилие е характерна за всички общества и държави. ‘орми на домашно насилие са:

     »золаци€

     ∆ертвата е зависима от партньора си, като е подложена на тотална изолаци€ от страна на външни€ св€т. »злизани€та и контактите й се ограничават, което се осъществ€ва по различни начини.

     ‘инансов контрол

     ∆ертвата се лишава от достъп до пари и каквито и да било финансови средства. —умата, ко€то получава изц€ло се контролира от мъжа, като дори й т€ да получи н€каква сума отвън, под формата на заем, то тези пари й биват отнети.

     «аплашване

     “о се използва като силно психологическо средство, за да събуди чувството на страх. «аплахи често са придружени с жестове, които имат €сно изразено послание, физическото наран€ване на жертвата, деца, ако има такива или заплаха за самоубийство.

     ≈моционално насилие

     “о лишава жертвата от самочувствие. ѕостепенно поведението на мъжа изгражда увереността в жената, че т€ наистина е слаба, без вол€, неспособна да се погрижи за себе си. ∆еланието й за борба почти винаги напълно изчезва и т€ е готова да раболепничи.

     ‘изическа злоупотреба

     “ова е особено болезнена форма на насилие. „рез не€ насилника кара жертвата да върши онова, което иска той.  “ова поведение включва:

          - зашлев€ване, ритане, блъскане, удр€не с юмрук, хапане, хвърл€не на предмети

          - насочване и стрелба с оръжие

          - заключване вкъщи

          - остав€не без храна

          - душене, връзване

          - обезобраз€ване

          - убийство

     —ексуална злоупотреба

     ћного често физически или психически злоупотреби са съчетани и с тази форма на насилие.

      онтрол чрез деца

     „есто пъти мъжете използват децата, за да продължат да употреб€ват насилие. “е отправ€т заплахи към децата, като по този начин принуждават майката да мълчи. ѕон€кога дори деца биват принуждавани да участват в нападени€та срещу майка им.

     ƒанните за насилието сочат, че вс€ка четвърта жена в света е жертва на домашно насилие. ¬ н€кои държави половината от жените са били малтретирани от близки, в ≈вропа - една на всеки пет.

     ƒанни от изследвани€ на неправителствени организации сочат, че около 600 000 българки са жертва на н€каква форма на домашно насилие, като за 60 000 от т€х то е посто€нно. Ќезначителен процент от жените в това положение търс€т помощ.

     ¬ световен мащаб на вс€ка 9-а секунда жена бива насилвана от интимни€ си партньор.

     —поред статистиката на ћ¬– годишно само в —офи€ има 15 убити от съпрузите си жени.

     Ќ€кои данни сочат, че над 50 милиона жени и момичета в ≈вропа са били засегнати от мъжко насилие и че близо 70 % от тези инциденти са станали в обкръжението на близки и роднини.

     —амо 44 държави в света (12 от които в Ћатинска јмерика) са приели специфично законодателство за спиране на домашното насилие. Ѕългари€ не е сред т€х.

     ƒруга форма на нарушаване на женските права това са зестринските убийства.

     —лучаите на извършени заради зестрата убийства са концентрирани в ёжна јзи€ (Ѕангладеш, ѕакистан, »нди€ и Ќепал). Ќ€кои данни посочват средно около 5-6 хил€ди такива случа€ годишно за вс€ка една страна от този регион. ƒействителни€т брой със сигурност е много по-гол€м. ћного жертви умират от раните си преди да бъде проучено, как се е стигнало до т€х; оцелелите отказват да говор€т за това от страх.

     ќсновната причина за тези убийства са финансови интереси – например когато родителите на булката не са в състо€ние да плат€т зестрата, когато не могат да поемат исканите плащани€, или когато съпругът иска да се сдобие с нова зестра посредством нова женитба.

     «а да се предотврат€т такива престъплени€ в »нди€ от 1961 г. са забранени плащани€ за зестра. ѕрез 1986 г.отново в »нди€ се постанов€ва от закона, че съпругът или неговите роднини се приемат за отговорни за вс€каква неестествена смърт на съпругата през първите седем съпружески години до доказването на т€хната невинност. ¬ъпреки това убийства заради зестра продължават да се случват.

     ”бийства на честта – това е един от най-разпространените мотиви за убийствата в “урци€, в ц€лото —редиземноморско пространство, както и в Ѕлизки€ »зток до јзи€ и јфрика.  ато мотив за тези престъплени€служи възстанов€ване на честта в семейството, като т€ е накърнена от жена член на семейството. ƒействи€, които се определ€т като накърн€ване на честта, са от най-различен характер: загубата на девствеността преди брака, прелюбоде€нието, жената, ко€то б€га от принудителни€ брак, дори и да не е заловена с друг мъж. „есто пъти действителността свидетелства за много случаи, когато дори и съмнение в добродетелта на жената, може да доведе до убийството й.

     “очни€т брой на тези убийства остава неизвестен, една от главните причини за това е, че властта прикрива тези престъплени€ и об€в€ва по-гол€мата част от т€х за нещастен случай. ¬ъпреки всичко, разкритите престъплени€ от подобен род са значителен брой. —амо в град ”фра в “урци€ през последните пет години са разкрити 26 извършени убийства на честта. ¬ ѕакистан ежегодно от мъже роднини биват физически малтретирани или убивани стотици жени заради предполагаеми тайни сексуални връзки.

     Ќачините за убийство са много – удушаване, разстрел, изгар€не, пребиване с камъни, удав€не, отрав€не. „естта е водещ мотив в тези убийства. „естта е обликът на семейството и когато тази чест е накърнена тр€бва да се възстанови. «а този вид поведение не е важно дали честта на жената е накърнена с нейно или без нейно съгласие, това незабавно разрушава честта на ц€лото семейство и само чрез нейното убийство честта може да бъде възстановена.

     “ези убийства са наказуеми в “урци€, но в по-гол€мата си част те биват потулвани или пък виновните получават много леки присъди. ѕо-често убийството се извършва от непълнолетен член по нареждане на семейството, като по-този начин той не получава тежка присъда.


 

     ”бийствата на честта, въпреки че се свързват преди всичко със мюсюлманските общества, са също така характерни и за много христи€нски общности. ѕоследните разкрити€ вод€т до потресаващи случаи, в които мъже са изнасилвали собствените си дъщери, а когато забременеели момичетата бивали убивани заради честта на семейството. Ѕащата и д€дото на 16-годишната туркин€ ћедине ћехми € зарав€т в зем€та жива, защото имала връзка с един юноша. “ринадесетгодишната јйша »брахим ƒухулов от —омали€, през 2008 г. е зарита до ши€та пред очите на хил€дна тълпа. ѕетдесет мъже € замер€ли с камъни за прелюбоде€ние. „—лед 10 минути € изровиха, установиха че е още жива, и € върнаха в €мата, за да € доуби€т с камъни“ – пише едно британско издание. ÷€лото престъпление на јйша се състо€ло в това, че момичето станало жертва на групово изнасилване от трима мъже. ѕо обем на убийства на второ м€сто след ѕакистан се нарежда “урци€. ѕо оценка на женските организации, най-малко 200 момичета и жени се убиват там ежегодно на това основание, макар други експерти да считат тези данни за силно снижени. —поред „Doaa Network Against Violence“, от 1991 до 2007 г. само в три кюрдски провинции в »рак, заради „чест“ са убити 12 500 жени. ѕримерите за тази жестока традици€ са безкрайни. ¬ …ордани€, според данни на женските организации, сред христи€нското малцинство (над 5 милиона души), се извършват повече убийства „заради чест“, отколкото сред мюсюлманите. “ова се случва най-често, когато христи€нски момичета искат да се омъжат за мюсюлманин.

     ∆енското обр€зване е друг феномен – от това €вление са засегнати почти 100 % от жените в јфрика – в ≈гипет, ≈тиопи€, —удан или ƒжибути. FGM (Female Genital Mutilation) се среща и на јрабски€ полуостров, в Ќигери€, ћали, Ѕуркина ‘асо, —енегал,  ени€.

     ѕредполага се, че в световен мащаб от женското обр€зване са засегнати между 100 и 157 милиона жени. “о не може да бъде сравнено с мъжкото обр€зване, защото в този случай манипулациите върху половите органи причин€ват много по-големи наран€вани€, и често пъти са фатални за женското здраве. „есто пъти наблюдатели определ€т действи€та като осакат€ване. —ъществува различни видове обр€зване, като едни зас€гат малка част от женските полови органи, други почти изц€ло ги отстран€ват. ¬ъзрастта на ко€то обикновено се извършват тези действи€ са на 4 – 8 годишни момичета. —амото обр€зване се извършва с различни инструменти като бръсначи, ножици, ножове или парчета стъкло. ѕротича в повечето случаи без вс€каква анестези€ и дезинфекци€, пон€кога се използват природни лечебни средства. ќбр€зването се извършва от акушерки или възрастни жени, р€дко от мъжки жреци или бръснари.

     ѕричините за тази чисто варварска традици€, за каквато е определ€на от странични наблюдатели, външно се корен€т в религи€та на н€кои общности, други приемат, че по този начин жената се предпазва от редица болести или пък от извършването на гр€х. ќбр€зването повишава плодовитостта и шансовете за женитба на жената. ћъжете изпитват по-гол€мо сексуално удоволствие с обр€зани жени.  ато най-главна причина е факта, че това е опит да се запази девствеността на жената до брака и по-този начин нейните желани€ могат да се контролират.

     ѕоследстви€та, които оказва обр€зването върху жената са огромни – на първо м€сто те са чисто физически, като често пъти те могат да доведат и до смърт. —лед един такъв акт, жената почти винаги изпитва болка по време на секс. Ќе бива да се пренебрегва и психологическата травма, ко€то остав€ трайни последстви€ в женското съзнание.

     ѕравителствата на отделните страни, взимат мерки срещу тези действи€. ¬ ≈гипет чрез резолюци€ от здравни€ министър е отправена препоръката, частичното отстран€ване да бъде провеждано от лекари, вместо това да става в домашни услови€. ¬ —удан и  ени€ също съществуват законови забрани. Ќо тези забрани имат обратен ефект – те не усп€ват да пребор€т дълбоко вкоренените родови традиции и обичаи, защото по-гол€мата част от населението извършват това тайно. ∆енското обр€зване не е характерно само за най-бедните слоеве на обществото, то практически е също толкова разпространено и в средното съсловие в градовете и все повече се разпростран€ва в јфрика. ѕредпочитат се най-крайните форми на обр€зване, а възрастовата граница в ко€то това се случва намал€ва, регистрирани са случай дори и на съвсем малки деца.

     ƒруга форма на нарушаване на женските права е традиционното предпочитане на синове. — навлизането на новите технологии и възможността да се определи пола на бебето, преди раждането, се забел€зва тенденци€та на увеличени€ брой аборти, когато плода се окаже момиче. —ъществува и практиката след раждането женските бебета  да се убиват или изостав€т. “радиционно това се случва в  итай, —еверна  оре€, »нди€ и ѕакистан. ѕричините за нарушени€та на човешките права е в традиционното предпочитане на синове, което е традици€ за много населени райони. ¬  итай и »нди€ синовете се радват на по-гол€м социален престиж. —амо мъже могат да провеждат традиционни€ родов култ. “ъй като момичетата се омъжват в друго семейство, само синовете предлагат гаранци€та за грижата за родителите в по-късната им възраст. ¬ общества, в които семействата тр€бва да дадат зестра с омъжването на дъщер€та, практиката на дискриминаци€ на дъщерите е по-силно разпространена, отколкото там, където традиционно младоженецът тр€бва да плати за годежа.

     ¬  итай проблемът от една страна е бедността, но от друга страна е и самата политика на „еднодетното семейство”, провеждана от правителството с цел намал€ване на демографски€ растеж. ¬ районите, където жените имат еднакви права с мъжете, такава дискриминаци€ на полова основа н€ма, но там, където жените не са пълноправни членове на обществото, предпочитани€та на семейството е да имат момче.

      ¬  итай и »нди€  е забранено да се определ€ пола на бебетата, или селективни€ аборт. ¬ъпреки всичко нарушени€ се извършват всеки ден.

     »знасилването е друг сериозен проблем, като такива случаи са характерни за почти всички държави. —амо в ћавритани€, Ћаос, √рузи€ и “унис изнасилвани€та изглежда са по-скоро р€дкост. »знасилвани€та са действително доста често €вление, те несъмнено биха били и много по-гол€м брой, но в статистиките се включват само тези, за които има подадени жалби в полици€та.

     —ъгласно статистиката, нападени€та от непознати са сравнително по-р€дко €вление. ѕо-често нападени€та се извършват от познати на жертвата хора.—ексуалното насилие е форма на наказание – мъжете използват тази форма на насилие, за да докажат доминиращата си рол€. —ъщо така служи за унижаването и сплашването на жени. ¬ повечето случаи извършителите са с психични отклонени€. ÷елта е жертвата да бъде унизена чрез посегателството върху това, което определ€ нейни€ пол. «атова изнасилвани€та в сравнение с други агресивни действи€, имат много по-големи психически последстви€ за жертвите.

     “ъргови€та с момичета и с жени е също гол€м проблем. ќт тази форма на насилие най-често страдат жени от ёжна и ёгоизточна јзи€ (Ѕирма,  итай,  амбоджа, Ћаос, Ќепал, “айван, “айланд, ¬иетнам), »зточна ≈вропа (Ѕалтийските държави, ”крайна), както и Ћатинска јмерика (Ѕразили€). Ќай-често момичетата или жените тръгват с обещанието за добре платена работа, но в последствие паспортите им се отнемат и те са принудени да работ€т в публични домове. Ѕедността, предпочитането на синове и наивността са причина н€кои родители да продават децата си на търговци. Ќе са редки случаите, в които тези момичета се отвличат.

     “ова е изключително доходоносен бизнес, сравним по доходи с търгови€та с оръжи€ и наркотици. —оциално-икономическите промени, настъпили в света, благопри€тстват за развитието на този вид нечовешки бизнес.

     ¬ борбата с този вид нарушени€ се включват гол€м брой държави. »ма редица международни споразумени€, като най-€рък пример е това подписано на 4 май 1910 г., което задължава подписалите го страни да налагат наказателни мерки в своите територии спр€мо принудителната проституци€. ќсвен това, съществува споразумение за премахване на търгови€та с пълнолетни жени от 1933 г. (променено през 1949 г.).

     —ъществуват обаче редица противоречи€, които спомагат за развитието на този „бизнес”. ћного често тези жени се третират като имигранти и нелегални проституиращи, докато сутеньорите се освобождават след като плат€т гаранци€та си или чрез подкуп. ¬ много страни в ≈— дадена жена може да се обърне към съответни€ съд само тогава, когато притежава разрешение за пребиваване. ƒори и когато т€ иска да свидетелства по наказателно дело, например срещу търговци на жени, т€ е заплашена от незабавното връщане в родната й страна.

     —писъкът на престъплени€та към жената не е никак малък. —илно глобализирани€ св€т ни позвол€ва да научаваме дълбоко скриваните тайни на различните общества в продължение на десетилети€. —ъщи€т този „феномен” ни позвол€ва и да заличим тази съществуваща несправедливост, като извървим дълги€ път към един по-справедлив св€т, в който правата на вс€ка жена по света биват зачитани.

     “ук можете да видите видеоматериал за убийствата на честта.

 
пїњ–Р–≤—В–Њ—А –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є—П—В–∞: Ѕор€на »ванова пїњ

–Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є –і—А—Г–≥–Є —Б—В–∞—В–Є–Є –Њ—В —В–Њ–Ј–Є –∞–≤—В–Њ—А